PANDBRIEVEN. 3]/2 Pandbrieven. Op 1 Januari 1947 stonden uit in totaal 201.500, 'Uitgeloot werden in October 1947 met bevoegdheid tot conversie in 3 pandbrieven een bedrag van 36.000,' Ingekocht werd voor 600,-36.600,' zodat op-31 December 1947 in omloop waren 164.900, 3 Pandbrieven. Op 1 Januari 1947 stonden uit in totaal808.700,' Door conversie van uitgelote 3]/i pandbrieven en door uitgifte ver meerderde dit bedrag met18.100,— 826.800,— Uitgeloot werden in October 1947 20.300, Ingekocht werd24.500,— 44.800,' zodat ultimo December 1947 in omloop waren 782.000,— De gemiddelde pandbriefrente is 3.087 UITGELOTE PANDBRIEVEN. Op 28 October 1947 werd de navolgende uitloting gehouden 3J/2 pandbrieven tot een bedrag van 36.000,' 3 pandbrieven voor 21.300 waarvan in portefeuille 1.000,'20.300,— totaal 56.300,' Van deze en van vroeger uitgelote pandbrieven was op 31 December 1947 nog te verzilveren een bedrag van 56.300,' De afgeloste pandbrieven zijn onbruikbaar gemaakt. Hiervan werd overeenkomstig het be paalde bij artikel 60 der statuten procesverbaal opgemaakt en aantekening gehouden in de daarvoor bestemde registers. Een lijst van de uitgelote nog niet verzilverde pandbrieven en van de restanten van vroegere lotingen volgt als bijlage no. 4. COUPONS EN DIVIDEND. Het bedrag der op 1 Januari 1948 verschenen coupons is15.816,25 dat der nog achterstallige coupons 1.379,75 Het bedrag der nog niet opgevorderde dividenden 218.61 17.414,61 VOORUIT ONTVANGEN EN VERSCHULDIGDE RENTE. De rente bij vooruitbetaling voldaan en komende aan het jaar 1948 bedraagt ƒ331,91 De rente verschuldigd over ingehouden gelden 25,98 357,89 TE BETALEN ONKOSTEN. Een bedrag van 160,16 aan onbetaalde kosten, drukkende op het jaar 1947. 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 9