GELDNEMERS. Op 31 December 1947 was in totaal van geldnemers te vorderen wegens verschenen rente2.963,48 Hiervan werd afgeschreven in vorige jaren 717,28 em in dit jaar523,12 1.240,40 zodat geldnemers op de balans voorkomen wegens niet afgeschreven verschenen rente met 1.723,08 Van het totaalbedrag is thans bij het verschijnen van het verslag 1020,43 voldaan. KAS EN KASSIERS. Het aanwezige kasgeld op ultimo December, alsmede het saldo tegoed bij de Postcheque en Girodienst bedroegen Het saldo tegoed in rekening-courant bij diverse banken Het meerdere kasgeld is belegd in Schatkistpromessen. KANTOORGEBOUW. De balanswaarde wordt gevormd door de aankoopsom vermeerderd met de verbouwings- kosten en verminderd met de afschrijvingen. EFFECTEN. In 1947 werd een bedrag aan Staatsobligaties groot nominaal 105.600,— omgewisseld in 3'3}/2 Nederland 1947. Door uitloting en verkoop verminderde de portefeuille met 76.200, Het effectenbezit bestaat thans uit het navolgende NominaalAankoopwaarde 55.600,— 3—3J4 Nederland 1947 55.600,— 6.000,3 Nederland 1937 5.880, 15.000,— 3—3y2 Nederland 1938 15.000,— 1.000,3J/2 Amsterdam 18619701,- 77.600,— 77.450,— MEUBILAIR. De kosten van aanschaffing, afgeschreven tot 1,—. ONVERSCHENEN RENTE. 17.092,01 108.287,07 125.379,08 Deze post is samengesteld uit de lopende rente van hypotheken ad de lopende rente van effecten en banken 9.323,— 1.051,42 10.374,42 ZEGELWAARDEN. In voorraad zijnde diverse beurszegels, postzegels en gezegelde formulieren. 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 8