TILBURG, 2 Juli 1948. Aan de Aandeelhouders van „De Tilburgsche Hypotheekbank N.V.” gevestigd te Tilburg. L.S. Hierbij hebben wij de eer U aan te bieden het jaarverslag door ons, overeenkomstig het bepaalde in art. 36 der statuten, uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeel houders van heden over het 57ste boekjaar, sluitende per 31 ‘December 1947. De Balans en de Winst- en Verliesrekening werden goedgekeurd, alsmede het voor stel om geen dividend uit te keren. Als Commissaris werd gekozen de Heer Mr. C. E. A. M. van de Mortel te Tilburg, terwijl tevens werd herkozen de Heer K. J. A. M. van Spaendonck te Tilburg. HET BESTUUR. 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 5