Bijlage No. 1. ACCOUNTANTSRAPPORT. Accountantsbureau L. A. HAGERS lid N.I.V.A. ’s-Gravenhage, 29 April 1948 Mijne Heren, Aan de Aandeelhouders van „De Tilburgsche Hypotheekbank N.V.” gevestigd te Tilburg. Hiermede hebben wij de eer U mede te delen, dat wij ingevolge benoeming door den Raad van Toezicht, de boekhouding Uwer Vennootschap over het boekjaar 1947 hebben ge controleerd en in de beste orde hebben bevonden. Op gropd van ons onderzoek hebben wij de Balans per 31 December 1947 en de Ver lies- en Winstrekening over het boekjaar 1947 sluitende met een nadelig saldo van 3.720,29 voor accoord kunnen tekenen. Hoogachtend, (w.g.L. A. HAGERS V 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 14