STATUTAIR RESERVEFONDS. Het Statutair Reservefonds is groot187.993,69 Na afschrijving van het verlies, zoals hierna wordt voorgesteld zal het bedragen 184.273,40 VERLIES- EN WINSTREKENING. ADMINISTRATIELOON. Het door de bank berekende loon ter zake van het administreren van de door haar overge dragen hypotheken bedraagt135,86 DIVERSE INTREST. Hieronder is geboekt de rente ontvangen van beleggingen in effecten, Schatkist- promessen en de rente van banken. VERGOEDINGEN. De vergoedingen door geldnemers betaald bij vervroegde aflossing der leningen be droegen ƒ501,30 PROVISIE. Op deze rekening is geboekt de provisie door geldnemers betaald bij sluiting der leningen en de provisie door de bank aan agenten uitgekeerd. DIENST PANDBRIEVEN. Op deze rekening zijn geboekt de kosten van aanmaak, zegeling en conversie van pand brieven alsmede de koersverschillen bij verkoop en inkoop van pandbrieven. ONKOSTEN. Deze rekening is belast met de salarissen, het honorarium van den accountant, de kan toorbehoeften, reis- en verblijfkosten, zegelkosten en met nog te betalen kosten; in mindering is gebracht de waarde der zegels op 31 December 1947 nog aanwezig. BELASTINGEN. De ten laste van de verlies- en winstrekening gebrachte ondernemingsbelasting 1947. VOORSTEL BETREFFENDE UITKERING VAN DIVIDEND. Voorgesteld wordt geen dividend uit te keren en het verliessaldo groot 3.720,29 af te schrijven op het Statutair Reservefonds dat daarna zal bedragen 184.273,40. 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 10