VERLIES EN WINSTREKENING ADMINISTRATIELOON. Het door de bank berekende loon ter zake van het administreeren van door haar overgedragen hypotheken254.92 DIVERSE INTREST. Hieronder is geboekt de rente ontvangen van beleggingen in effecten, schatkistpro- messen, zoomede de rente van banken. VERGOEDINGEN. De vergoedingen door geldnemers betaald bij vervroegde aflossing der leeningen bedroegen ƒ793.78 AFSLUITPRO VISIE. Op deze rekening is geboekt de provisie door geldnemers betaald bij sluiting der leeningen en de provisie door de bank aan agenten uitgekeerd. ONKOSTEN. Deze rekening is belast met de salarissen, het honorarium van den accountant, de kantoorbehoeften, reis- en verblijfkosten, advertentiën, zegelkosten etc. en met nog te betalen kosten; zij is verminderd met de op 31 December 1945 nog aanwezige zegels. BELASTINGEN. De ten laste van de winst- en verliesrekening gebrachte zekerheidsstelling, betreffende de belasting verschuldigd over het kalenderjaar 1945. VOORSTEL BETREFFENDE UITKEERING VAN DIVIDEND. Voorgesteld wordt geen dividend uit te keeren en het verliess,aldo, groot 9.753,55 af te schrijven op het Statutair Reservefonds, dat daarna zal bedragen 196.113,70. 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 7