ZEGELWAARDEN. In voorraad zijnde diverse beurszegels, postzegels en gezegelde formulieren. PANDBRIEVEN. Het op 1 Januari 1945 in totaal in omloop zijnde bedrag aan 3 V2 pandbrieven groot 1.300.400.— bleef het geheele jaar ongewijzigd. Verkoopen noch inkoopen vonden plaats, ook hadden in verband met de besluiten E/75 en E/100 geen uitlotingen van pandbrieven plaats. Een gedetailleerd overzicht van alle in omloop zijnde pandbrieven volgt als bijlage 3. UITGELOTE PANDBRIEVEN. Een lijst van de op 31 December 1945 nog niet verzilverde uitgelote nummers van vroegere lotingen volgt als bijlage no 4. COUPONS EN DIVIDENDEN. Het bedrag der op 1 Januari 1946 verschenen coupons is groot ƒ23.271.50 dat der nog achterstallige coupons- 18.090.54 Het bedrag der nog niet opgevorderde dividenden - 813.65 ƒ42.175.69 VOORUIT ONTVANGEN RENTE. De rente bij vooruitbetaling voldaan en komende aan het jaar 1946. TE BETALEN ONKOSTEN. Een bedrag van 863.10 aan onbetaalde kosten, drukkende op het jaar 1945. STATUTAIR RESERVEFONDS Het Statutair Reservefonds is groot 205.867.25 en zal, na afschrijving v,an het verlies, zooals hierna wordt voorgesteld, bedragen 196.113.70. 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 6