GELDNEMERS Op 31 December 1945 was in totaal van geldnemers te vorderen wegéns verschenen renteƒ6.221.98 Hierop werd afgeschreven: in vorige jaren1.385.61 en in dit jaar- 1.507.61 -2.893.22 zoodat geldnemers op de balans voorkomen wegens niet afgeschreven verschenen rente met3.328.76 en voorts voor aflossingen van annuiteiten - 144.81 Totaal 3.473.57 Van het totaalbedrag is thans bij het verschijnen' van het verslag 5590..voldaan. KAS EN KASSIERS. Het .aanwezige kasgeld op ultimo December, alsmede het saldo tegoed bij den Postcheque- en Girodienst bedroegen25.627.41 Het saldo tegoed in rekening-courant bij diverse banken- 247.587.88 ƒ273.215,29 Het meerdere kasgeld is belegd in Schatkistpromessen. KANTOORGEBOUW. De aankoopsom vermeerderd met de verbouwingskosten en verminderd met de af schrijvingen. EFFECTEN. Het effectenbezit verminderde in 1945 door uitloting met nominaal 1000. Het bestaat uit het navolgende: Nominaal! Naam: Aankoopwaarde 15.000.21/2 %Grootb. Oblig. Nederland13.073.05 - 10.200.— 3 Nederland 1937 - 9.996.— - 15.000.— 3—31/2 Nederland 1938 - 15.000.— - 16.900.3 !/2 Nederland 1941 - 16.447.50 - 16.200.— 31/2% Nederland 1942 - 16.119.— - 15.500.— 31/2 Nederland 1943 - 15.461.25 - 10.500.— 4 Nederland 1940 (2) - 10.497.50 - 52.000.— 4 Nederland 1941 - 52.000.— - 11.000.— 31/2% Tilburg 1937 - 10.960.— - 1.000.31/2% Amsterdam 1861 - 970. 163.300.— 160.554.30 MEUBILAIR. De kosten van aanschaffing, afgeschreven tot 1. ONVERSCHENEN RENTE. De post is samengesteld uit: de loopende rente van hypotheken adƒ6.115.98 de loopende rente van effecten eri banken - 2.584.36 6 8.700.34

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 5