TILBURG, 3 Augustus 1946. L.S. Hierbij hebben wij de eer U aan te bieden het jaarverslag door ons, overeenkomstig het bepaalde in art. 36 der statuten, uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeel houders van heden over het 55ste boekjaar, sluitende per 31 December 1945. De Balans en de Winst- en Verliesrekening werden goedgekeurd, alsmede het voor stel om geen dividend uit te keeren. Als Commissaris werd herkozen de Heer Mr. J. C. A. M. van de Mortel, te Tilburg. HET BESTUUR. 3 Aan de Aandeelhouders van ,,De Tilburgsche Hypotheekbank N. V.” gevestigd te Tilburg.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 3