Bijlage No. 1. ACCOUNTANTSRAPPORT. Accountantsbureau L. A. HAGERS lid N.I.V.A. Mijne Heeren, ’s-Gravenhage, 5 Juli 1946 Aan de Aandeelhouders van ,,De Tilburgsche Hypotheekbank N.V." gevestigd te Tilburg. Hiermede heb ik de eer U mede te deelen, dat ik ingevolge benoeming door den Raad van Toezicht, de boekhouding Uwer Vennootschap over het boekjaar 1945 heb gecontro leerd en in de beste orde heb bevonden. Op grond van mijn onderzoek, heb ik de Balans per 31 December 1945 en de Verlies en Winstrekening over het boekja,ar 1945, sluitende met een nadeelig saldo van ƒ9.753,55 voor accoord kunnen teekenen. Hoogachtend, (w.g.) L. A. HAGERS 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 11