Toelichting als bedoeld bij art. 42, lste lid van het Wetboek van Koophandel. De roerende en onroerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar den vol genden maatstaf: a. Het kantoorgebouw op de kosten van aankoop en verbouwing, verminderd met de af schrijving; b. de hypothecaire vorderingen op hunne saldi, de overige vorderingen op het nominale bedrag verminderd met de afschrijving; c. de effecten volgens den koers v,an aankoop; d. de inventaris op den aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijving. 12

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 10