TILBURG, 14 December 1945. Aan de Aandeelhouders van „De Tilburgsche Hypotheekbank N.V." gevestigd te Tilburg. L.S. Hierbij hebben wij de eer U aan te biedeni het eerste verslag na de bevrijding door ons, overeenkomstig het bepaalde in art. 36 der statuten, uitgebracht in de Algemeene Verga ring van Aandeelhouders van heden over het 54ste boekjaar, sluitende per 31 December 1944. De Balans en de Winst- en Verliesrekening werden goedgekeurd, alsmede het voorstel om geen dividend uit te keeren. Als Commissaris werd herkozen de Heer K. J. A. M. van Spaendonck, te Tilburg. HET BESTUUR.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 3