ZEVEN EN VEERTIGSTE JAARVERSLAG. De bedrijfsresultaten over het afgeloopen jaar mogen bevredigend worden ge noemd. Zij werden sterk beïnvloed door de scherpe rentedaling. Hierdoor toch waren wij genoodzaakt de uitstaande pandbrieven te converteeren, eerst in die van 4 °/0 en daarna weder in die van 31/2 °/0 - Dit bracht uiteraard zware kosten met zich mede, doch deze konden grootendeels worden bestreden uit te voren gevormde extra- reserves. Dat de winst desniettegenstaande lager is dan in het voorafgaande jaar, vindt voornamelijk zijn oorzaak hierin, dat wegens de conversies een groot bedrag aan nagenoeg geheel rentelooze liquide middelen moest worden aangehouden. Inmiddels is de rentabiliteit van het bedrijf versterkt door de snel doorgevoerde conversie per 20 Februari j.L werden de laatste 4 °/0 pandbrieven aflosbaar gesteld. Voorts mag als een gunstige factor voor den goeden gang van zaken in de toe komst worden vermeld, dat de daling van de waarde der onderpanden is tot stilstand gekomen. BESTUUR. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 26 Juni 1937 werd als commissaris herkozen de Heer Mr. J. C. A. M. van de Mortel, te Tilburg. In de vergadering van het college van commissarissen werd de Heer van de Mortel tevens herkozen als president, en in de vergadering van den Raad van Toe zicht als voorzitter van dien Raad. VERGADERINGEN. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders werd gehouden op 26 Juni 1937. De Raad van Toezicht vergaderde geregeld. Het College van Commissarissen vergaderde tweemaal. ACCOUNTANT. Door den Raad van Toezicht werd benoemd tot accountant belast met de con- tröle over de in 1937 gevoerde administratie het Haagsch Accountants-Bureau „J. Hagers”, te 's-Gravenhage. Het rapport volgt aan het einde van dit verslag als bijlage No. 1. VEREENIGING VAN DIRECTEUREN VAN HYPOTHEEKBANKEN. De directie is lid van deze vereeniging en ontvangt als zoodanig mededeeling van alles wat van actueel belang is voor het hypotheekbankwezen. Voorts is de bank toegetreden tot de overeenkomst, door bemiddeling der Vereeniging in verband met artikel 297 W. v. K. met de brandverzekerings- maatschappijen aangegaan. Door de Vereeniging is een collectieve verzekering gesloten, waardoor de hypotheekbanken gevrijwaard worden voor schade, die zou kunnen worden geleden, doordien een schuldenaar niet of niet voldoende mocht verzekerd zijn, of wel, door dien tusschen hem en zijn verzekeraars geschil mocht ontstaan ter zake van de schadevergoeding. 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 7