TILBURG, 25 Juni 1938. Aan de Aandeelhouders van „De Tilburgsche Hypotheekbank N.V.”, gevestigd te Tilburg. L. S. Hierbij hebben wij de eer U aan te bieden het verslag door ons overeenkomstig het bepaalde in art. 36 der Statuten uitgebracht in de algemeene vergadering van Aandeelhouders van heden over het 47ste boekjaar, sluitende per 31 December 1937. De balans en winst- en verliesrekening, alsmede de voorgestelde winstverdeeling werden goedgekeurd. De dividendbewijzen nr. 26 zijn van heden af ten kantore der bank betaal baar met f 15.— voor de onderaandeelen genummerd 1 t/m 800; en f 19.71 voor de onderaandeelen genummerd 801 t/m 1030. De uitgegeven pandbrieven zijn thans gedekt, behalve door een gelijk bedrag aan eerste hypotheken nog bovendien door een extra dekking aan kapitaal en reserves van ruim 40 °/0. Als commissaris werd herkozen de Heer J. F. Mutsaerts te Brussel. HET BESTUUR. 4

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 6