Bijlage 1. Haagsch Accountants-Bureau J. HAGERS 's-Gravenhage ’s-GRAVENHAGE, 8 Juni 1938. Aan H. H. Aandeelhouders der N.V. De Tilburgsche Hypotheekbank Tilburg. Mijne Heeren, Hiermede hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij, ingevolge benoeming door den Raad van Toezicht, de boekhouding der N.V. De Tilburgsche Hypotheek bank over het boekjaar 1937 hebben gecontroleerd en deze volkomen in orde hebben bevonden. Met de door de Directie, in overeenstemming met de boeken, opgemaakte Balans per 31 December 1937 en Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1937, kunnen wij, op grond van ons onderzoek, accoord gaan. Ten blijke hiervan werden deze stukken door ons mede-onderteekend. Hoogachtend, L. A. HAGERS. 17

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 18