Toelichting als bedoeld bij art. 42 1ste lid van het Wetboek van Koophandel. De roerende en onroerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar den volgenden maatstaf: a. Het kantoorgebouw en de Ingekochte onderpanden op de kosten van aankoop en verbouwing, verminderd met de afschrijving; b. de hypothecaire vorderingen op hunne saldi, de overige vorderingen op het v nominale bedrag; c. de effecten volgens de beurskoers van 30 December 1937 voor zoover deze fondsen beneden pari en tegen 100 °/0 voor zoover deze boven pari genoteerd stonden d. de inventaris op den aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijving. 16

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 17