VERLIES- EN WINSTREKENING. f f VERGOEDINGEN. De vergoedingen door geldnemers betaald bij vervroegde aflossing der leeningen bedroegen f 1765.79. AFSLUITPROVISIE. De provisie door geldnemers betaald bij sluiting en continuatie der leeningen, verminderd met de provisie aan agenten uitgekeerd. VERJAARDE COUPON. De coupon vervallen 1 Juli 1932 van pandbrief f 1000.— E 713. EXPLOITATIE ONROEREND GOED. De ontvangen huur van het ingekocht vast goed, na aftrek van betaalde verbeteringskosten. ONKOSTEN. Deze rekening is belast met de salarissen, het honorarium van den accountant, de kantoorbehoeften, reis- en verblijfkosten, advertentiën, zegelkosten etc. en met nog te betalen onkosten; zij is verminderd met de op 31 December 1937 nog aanwezige zegels. WINSTVERDEELING. Het winstsaldo bedraagtf 25.086.89 De verschuldigde belasting volgens de voorgestelde winstverdeeling bedraagtf 1230.72 De rente over onverplicht gestort kapitaal bedraagt 4131 Voorstel Af te schrijven op verschenen rentef 2695.04 kantoorgebouw2275.44 In het reservefonds wordt gestort2508.69 zoodat ter beschikking komt voor aandeelhouders12.246.— f 25.086.89 12

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 14