UITGELOTE PANDBRIEVEN. De jaarlijksche uitloting van pandbrieven werd gehouden op 30 October 1937. Van de uitgelote en losbaar gestelde pandbrieven was op 31 December 1937 nog te verzilveren een bedrag van f 87.600.—. Een lijst van de uitgelote nummers en van de restanten volgt als bijlage no. 4. De algeloste pandbrieven zijn onbruikbaar gemaakt. Hiervan werd overeenkom stig het bepaalde bij artikel 60 der statuten proces-verbaal opgemaakt en aanteeke- ning gehouden in de daarvoor bestemde registers. COUPONS EN DIVIDENDEN. Het bedrag der op 1 Januari 1938 verschijnende coupons en der op 31 December 1937 nog achterstallige coupons, verminderd met de couponbelasting is per saldo grootf 21.177.30 dat der nog niet opgevorderde dividenden 375.— Tezamen f 21.552.30 DEPöT GELDNEMERS. Hieronder is geboekt het bedrag van enkele hypotheken in depót gehouden, totdat het verbonden onderpand geheel is afgebouwd of afgewerkt. VOORUIT ONTVANGEN RENTE. De rente door geldnemers bij vooruitbetaling voldaan en loopende over een gedeelte van 1938. TE BETALEN ONKOSTEN. Een bedrag van f 129.56 aan onbetaalde kosten drukkende op 1937. STATUTAIR RESERVEFONDS. Het statutair reservefonds is grootf 220.218.98 Overeenkomstig artikel 44 der statuten is hierop in mindering gebracht wegens executies31.723.13 Resteert f 188.495.85 en is het vermeerderd met de koerswinst op effecten ten bedrage van 1328.55 zoodat de reserve thans bedraagtf 189.824.40 Na goedkeuring der thans voorgestelde winstverdeeling wordt uit de winst over 1937 aan het Reservefonds toegevoegd een bedrag van f 2508.69, waarna het zal bedragen f 192.333.09. 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 13