In 1937 moest 6 maal tot executie worden overgegaan, waarvan twee maal wegens achterstalligheid der rentebetaling, twee maal wegens gelegd beslag en twee maal wegens faillissement. Het totaal door de bank te vorderen bedrag bij deze 6 executies bedroeg aan hoofdsommen, renten en kosten f 79.284.75. In drie gevallen was de opbrengst ruim voldoende om de geheele vordering der bank te verhalen. In de drie overige gevallen werd het onderpand door de bank ingekocht en het verschil tusschen onze vordering en de koopsom, overeenkomstig de statuten, van de Reserve afgeschreven. Nog in 1937 werd één der ingekochte onderpanden verkocht voor een bedrag grooter dan de oorspronkelijke vordering, zoodat daarop eenige winst werd gemaakt. Van de vóór of op 1 November 1937 verschenen rente en aflossingen en van de vóór of op 1 December 1937 verschenen annuïteiten was op ultimo Dec. 1937 door debiteuren nog niet voldaan een bedrag van f 16.366.29, waarin begrepen f 15,442.51 aan rente. Van dezen achterstand is inmiddels een groot deel voldaan. Afgeschreven werd een bedrag van f 2695.04 aan rente, op 31 December 1937 ouder dan 9 maanden. Reeds aan cessionarissen uitgekeerde nog te ontvangen rente en aflossingen van in administratie zijnde hypothekenf 625.06 Het aanwezige kasgeld op ultimo December, alsmede het saldo te goed bij den Postgirodienst bedroegen tezamen f 54.364.13. Het te goed in rekening-courant op 31 December 1937 bij diverse banken bedroeg f 269.580.40. Op 1 Jan. 1937 stonden de ingekochte onderpanden per saldo te boek voorf 1427.60 In 1937 werden ingekocht, zooals onder het hoofd executies reeds werd vermeld, 3 onderpanden voor tezamen37.848.71 f 39.276.31 In den loop van 1937 werden verkocht 2 onderpanden, die teza men opbrachten f 16.100. De boekwaarde hiervan bedroeg11.706.09 zoodat het saldo Ingekochte Onderpanden op 31 Dec. 1937 bedroeg f 27.570.22 Per ultimo December waren nog eigendom der bank de navolgende onder panden: 1. Woonhuis met bouwland te Geffen kadaster sectie C. nummers 2557, 530, 531, 2454, groot 1.19.15 Hectare; 8 EXECUTIES. GELDNEMERS. CESSIONARISSEN. KAS EN KASSIERS. INGEKOCHTE ONDERPANDEN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 10