ZES EN VEERTIGSTE JAARVERSLAG. BESTUUR. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 27 Juni 1936, werd als commissaris herkozen de Heer K. J. A. M. van Spaendonck, te Tilburg. In de vergadering van het college van commissarissen werd de Heer Van Spaendonck tevens herkozen als lid van den Raad van Toezicht. VERGADERINGEN. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders werd gehouden op 27 Juni 1936. De Raad van Toezicht vergaderde geregeld. Het College van Commissarissen vergaderde tweemaal. ACCOUNTANT. Door den Raad van Toezicht werd benoemd tot accountant belast met de controle over de in 1936 gevoerde administratie het Haagsch Accountants- Bureau ,,J. Hagers”, te ’s-Gravenhage. Het rapport volgt aan het einde van dit verslag als bijlage No. 1. VEREENIGING VAN DIRECTEUREN VAN HYPOTHEEKBANKEN. De directie is lid van deze vereeniging en oiftvangt als zoodanig mede- deeling van alles wat van actueel belang is voor het hypotheekbankwezen. Voorts is de bank toegetreden tot de overeenkomst, door bemiddeling der Vereeniging in verband met artikel 297 W. v. K. met de brandverzekering- maatschappijen aangegaan. Door de Vereeniging is een collectieve verzekering gesloten, waardoor de hypotheekbanken gevrijwaard worden voor schade, die zou kunnen worden ge leden, doordien een schuldenaar niet of niet voldoende mocht verzekerd zijn, of wel, doordien tusschen hem en zijn verzekeraars geschil mocht ontstaan ter zake van de schadevergoeding. Ook sloot de Vereeniging nog eene verzekering ten einde de hypotheek banken te vrijwaren tegen nadeelen voortspruitende uit berooving of bedriege- lijke handelingen. Tot beide verzekeringen is onze bank toegetreden. 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1936 | | pagina 7