UITGELOTE PANDBRIEVEN. De jaarlijksche uitloting van pandbrieven werd gehouden op 1 Oct. 1936. Van de uitgelote pandbrieven was op 31 December 1936 nog te verzilveren een bedrag van 14.500.— en van vroegere lotingen 500.— Een lijst van de uitgelote nummers en van de restanten volgt als bijlage no. 4. De afgeloste pandbrieven zijn onbruikbaar gemaakt. Hiervan werd over eenkomstig het bepaalde bij artikel 60 der statuten proces-verbaal opgemaakt en aanteekening gehouden in de daarvoor bestemde registers. COUPONS EN DIVIDENDEN. Het bedrag der op 1 Januari 1937 verschijnende coupons en der op 31 December 1936 nog achterstallige coupons, verminderd met de couponbelasting is groot 32.573.79 dat der nog niet opgevorderde dividenden- 733.26 Tezamen 33.307.05 VOORUIT ONTVANGEN RENTE. De rente door geldnemers bij vooruitbetaling voldaan en loopende over een gedeelte van 1937. TE BETALEN ONKOSTEN. Een bedrag van ƒ275.61 aan onbetaalde kosten drukkende op 1936. STATUTAIR RESERVEFONDS. Het statutair reservefonds is groot ƒ215.094.86 Overeenkomstig artikel 44 der statuten is hierop in minde ring gebracht het verlies in zake executies ad - 2.001.56 Resteert ƒ213.093.30 en is het vermeerderd met de koerswinst op effecten ten bedrage van - 3.308.05 zoodat de reserve thans bedraagtƒ216.401.35 Na goedkeuring der thans voorgestelde winstverdeeling wordt uit de winst over 1936 aan het Reservefonds toegevoegd een bedrag van 3817.63, waarna het zal bedragen 220.218.98. EXTRA RESERVE DIENST PANDBRIEVEN. Deze reserve was groot 3.139.90 In mindering werd gebracht het nadeelig verschil op den dienst over 1936 ad - 983.03 zoodat deze Reserve thans bedraagt2.156.87 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1936 | | pagina 13