2 Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikten ons de beide hierna volgende berichten van de Raad van Beheer van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. In ons nummer van januari hopen wij hierop nader terug te komen. Op zijn verzoek is aan mr. Ph. C. M. van Campen, voor heen algemeen directeur van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 april 1973 eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van de Hoofddirectie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank G.A. Na zijn terugtreden uit de Hoofddirectie zal mr. Ph. C. M. van Campen op verzoek van de Raad van Beheer aan de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank verbonden blijven in de functie van algemeen adviseur. De Raad van Beheer stelt het op prijs, jegens mr. Ph. C. M. van Campen uiting te geven aan zijn grote erkentelijkheid voor de belangrijke arbeid, die hij in Nederland en daar buiten heeft verricht ten behoeve van het coöperatief georga niseerde landbouwkredietwezen, zowel in het kader van de boerenleenbankorganisatie als in het belang van het samen gaan van deze organisatie met de raiffeisenbankorganisatie binnen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. Ir. J. W. Hudig, voorheen directeur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, zal in verband met zijn leeftijd met ingang van 1 januari 1973 aftreden. Hem zal met ingang van deze datum eervol ontslag worden verleend uit zijn functie van lid van de Hoofddirectie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. De Raad van Beheer stelt het op prijs, jegens ir. J. W. Hudig uiting te geven aan zijn grote erkentelijkheid voor de be langrijke arbeid, die hij heeft verricht ten behoeve van het coöperatief georganiseerde landbouwkredietwezen, zowel in het kader van de raiffeisenbankorganisatie als in het belang van het samengaan van deze organisatie met de boerenleen bankorganisatie binnen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 4