vanaf de tribune 32 <>v K'- De plaats waar de lezers aan het woord kunnen komen. De redactie behoudt zich het recht voor een ingezonden stuk te bekorten. In het april-nummer van de „Raiffeisen Boerenleenbank" lezen wij aan het slot van pagina 11 „De kringen zijn zeer belangrijke bouw stenen voor de structuur van onze coöpe ratieve bankorganisatie. De statuten bren gen dit duidelijk tot uiting. In laatste instantie liggen vooral in het goed functi oneren van de kringen de mogelijkheden voor het doorstromen van informatie en voor het plegen van het noodzakelijk breed overleg binnen onze organisatie, van „boven" naar „onder", maar ook van „on der" naar „boven"." Wat komt in de praktijk echter van deze geruststellende woorden terecht, wan neer: a. de benodigde exemplaren van de „nota inzake liquiditeitsregeling en renterege ling" op 12 oktober 1972 ter uitreiking door de aangesloten banken worden ont vangen; b. de ringvergadering, waarin men een oordeel over het ontwerp moet uitspreken, wordt gehouden op 18 oktober 1972; c. de concept-notulen van de op 4 oktober 1972 gehouden Centrale Ringvergadering en een memorandum van de Vereniging van Directeuren de volgende dag, op 19 oktober 1972 door de aangesloten banken worden ontvangen. Nu kan men stellen dat deze ringvergade ring een van de eerste was, maar dat verandert niets aan de zaak; in de vooraf gaande vergaderingen is bij herhaling aangedrongen op het eerder toesturen van ontwerp-regelingen. Tenslotte: wanneer onze organisatie wer kelijk belang heeft bij overleg van „on der" naar „boven" (en dat heeft ze) zal de Centrale Bank de ringen goed moeten laten functioneren. 23 oktober 1972 W. de Jong directeur Raiffeisenbank „Balk" I die de Centrale Bank moet bevorderen: door voorlichting en informatie op tijd te verstrekken. Daar spant de Centrale Bank zich overigens heus wel voor in. Men rea- lisere zich maar eens wat een tijd en inspanning het aan de vertegenwoordigers van de Centrale Bank kost om al die kringvergaderingen te bezoeken! Meer kan de Centrale Bank aan het „goed laten j functioneren" van de kringen nauwelijks doen. Want het eigenlijke, het wezenlijke van dat goed functioneren komt op hen I zelf neer: op de ringbesturen en de ring- vertegenwoordigers. Men leze ook maar eens wat op pagina 7 van dit nummer over de Centrale Kringvergadering ge zegd wordt. Ook daar zijn we er nog niet, en evenals daar zal ook in iedere kring de juiste werkwijze nog gevonden moeten worden, j Als de inzender stelt, dat de stukken te j laat zijn ontvangen, heeft hij van dat j standpunt bekeken, geen ongelijk. Maar j laat hij niet vergeten, dat de liquiditeits- en renteregeling één van de moeilijkste onderwerpen van het samengaan van de beide organisaties is geweest. Er is daar tot het laatste ogenblik op gestudeerd en aan gedokterd, juist omdat de Centrale Bank het zo goed mogelijk wilde doen. Wie daarvan iets van nabij heeft meege maakt, weet dat deze ontwerpregelingen echt moeilijk eerder toegestuurd hadden kunnen worden. Zo iets zal nog wel eens moeten voorkomen, maar de regel moet inderdaad anders zijn! Naschrift: De heer De Jong heeft gelijk. De ring- vergaderingen (ze heten sinds enkele weken kringvergaderingen) moeten tijdig over zoveel gegevens en informatie be schikken, zodat ze op hun vergaderingen zinvol over de problemen kunnen praten. Tijdig betekent, dat er voldoende gelegen heid is zich in de materie te verdiepen. Want dit laatste moet gebeuren, ook al kost het heel wat inspanning van onze kringvertegenwoordigers. Inderdaad is het goed functioneren van de kringen (over- j leg van „onder" naar „boven") een zaak, I

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 34