21 actueel blijven Boven: Bij een zo groot aantal cursussen en cursisten is zorgvuldige planning en voorbereiding een noodzaak Midden: Het moderne Hospitium aan de Begijnehof te Eindhoven biedt niet alleen overdag gastvrijheid aan vele cursisten, maar geeft hen zonodig ook logies Onder: Met de doelmatige opleiding van de medewerkers is een bedrijfsbelang ge diend lende functies en werkzaamheden van een bank in hun onderling verband. Na deze basisopleiding bestaat de moge lijkheid zich via keuze-cursussen verder te verdiepen in die bedrijfsonderdelen, waarvoor men bijzondere belangstelling heeft, zoals kredietverlening, effecten, bin nenlands betalingsverkeer en buitenlands betalingsverkeer. Gezien de grote waarde die binnen onze bankorganisatie aan het volgen van de schriftelijke N.I.B.E.-cursus wordt toege kend, wordt deze vanuit de hoofdafdeling Opleidingen voor ca. 550 medewerkers van onze aangesloten banken in een groot aantal plaatsen met mondelinge lessen begeleid. Naast de hiervoor genoemde bedrijfscur- sussen, die vanuit de hoofdafdeling Oplei dingen worden georganiseerd, nemen de studiedagen voor directeuren, welke twee maal per jaar gedurende telkens twee dagen worden gehouden, een aparte plaats in. Op deze studiedagen worden voor het bankbedrijf belangrijk geachte onderwer pen ingeleid en ter discussie gesteld, ter wijl ook informatie wordt gegeven over actuele ontwikkelingen binnen het bankbe drijf in het algemeen en onze coöperatieve kredietorganisatie in het bijzonder. De studiedagen van dit cursusseizoen worden door bijna 900 directeuren bijgewoond. Aan de conferenties voor bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van onze banken, waaraan door 2.000 personen wordt deelgenomen, is in een vorig num mer van dit blad reeds uitvoerig aandacht besteed. Een punt dat voortdurend aandacht vraagt, is ervoor te zorgen, dat de cursus sen wat hun doel en inhoud betreft niet losraken van de behoeften, die daaraan in de steeds veranderende praktijk bestaan. Mede hierom werd door de Centrale Bank de „adviescommissie opleidingen" inge steld, bestaande uit een achttal directeuren van aangesloten banken en enige staf functionarissen van de Centrale Bank. In de commissie worden periodiek de beleidslijnen met betrekking tot de oplei dingen besproken, terwijl in werkgroepen de opzet van nieuwe cursussen wordt voorbereid en bestaande cursussen wor den doorgelicht en aangepast. a cftektM E* DSJri

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 23