ruim 6.500 deelnemers aan cursussen en conferenties 20 drs. j. I. a. m. coenen ruim scala van mogelijkheden opleiding staffunctionaris begeleiding n.i.b.e.-cursus Onder de diensten die door de Coöperatie ve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank ten behoeve van de aangesloten banken worden verricht, neemt de opleiding van het personeel een belangrijke plaats in. En niet ten onrechte, want hoe nuttig fraaie en doelmatig ingerichte bankkantoren, waarin de cliënt zich op zijn gemak voelt, ook mogen zijn, evenzeer komt het aan op de deskundigheid en de bekwaamheid van de medewerkers op de kantoren. Overigens wordt met het opleiden niet alleen een bedrijfsbelang gediend, maar evenzo het belang van de betrokken per soneelsleden zelf. Immers met de verwor ven kennis worden de carrièremogelijk heden vergroot en kan tevens worden bijgedragen tot het vinden van voldoening in het werk. Ja, zo mag het wel worden gesteld; onze bankorganisatie biedt aan haar ca. 15.000 medewerkers op de aangesloten banken een breed scala van mogelijkheden om zich via interne en deels ook externe cursussen verder te bekwamen voor hun taak. En dat van deze mogelijkheden ook in grote mate gebruik wordt gemaakt, blijkt al uit het feit, dat in de lopende cursusperiode ruim 6.500 personen in klei ne groepen deelnemen aan een van de vele cursussen. Dat begint direct, zodra een jongen of meisje onze bankorganisatie binnenkomt. Al vrij kort na de indiensttreding wordt gelegenheid geboden deel te nemen aan een introductiecursus om hen enigszins bekend te maken met het doel, de werk wijze en organisatie van onze coöperatie ve kredietinstelling. Ruim 800 van deze nieuwelingen in onze organisatie ontvan gen op deze wijze dit cursusseizoen hun eerste opleiding. Voor hen die na een inwerkperiode als assistent bij het „baliewerk" worden inge schakeld, worden regelmatig op diverse plaatsen zogenaamde baliecursussen geor ganiseerd. Op deze cursussen, die de ruim 1.000 deelnemers vertrouwd maken met een aantal technische kanten van het balieverkeer, wordt o.a. door middel van rollenspel op een simulatiebank en met gebruikmaking van videoapparatuur, bij zondere aandacht besteed aan het optre den tegenover cliënten. Dit laatste is belangrijk. Immers van het optreden van de balie-assistenten hangt voor een groot deel af, welke indruk het publiek van de bank heeft. Nog niet zo lang geleden waren de aange sloten banken „geldbedrijven" op een be perkt gebied, maar de laatste jaren heeft het dienstenpakket zich aanzienlijk uitge breid. Hierdoor ontstond behoefte aan spe ciaal daarop afgestemde cursussen. Zo worden tal van reiscursussen verzorgd, die algemene toeristische en reistechnische kennis bijbrengen aan personeelsleden, die worden ingeschakeld bij de verkoop van vakantiereizen. Dat is eveneens het geval op het gebied van verzekeringen, waarbij onder meer de assurantieadviseurs worden begeleid bij het behalen van het vakdiplo ma A of B; voorts ook op het terrein van de aan- en verkoop van effecten. Deze gespecialiseerde cursussen tellen in totaal ruim 1.100 deelnemers. Veel beheerders van bijkantoren bereiken deze functie na eerst enige jaren o.a. als baliemedewerker op een grotere bank werkzaam te zijn geweest. Om hun inzicht te verdiepen in die aspecten van het bankbedrijf, waarmee zij in het beheer van een bijkantoor te maken hebben, werd een cursus voor bijkantoorhouders in het leven geroepen. Deze cursus gaat binnenkort in een vernieuwde opzet van start, waarbij vooral ook aangegeven wordt hoe een bijkantoor tot ontwikkeling kan worden gebracht. Verwacht wordt dat aan deze cursus ruim 150 functionarissen zullen deelnemen. Nederland kent geen school voor beroeps opleiding in het zo veelzijdige bankvak. Om niettemin in de behoefte binnen onze bankorganisatie aan een brede opleiding in dit vak te voorzien, werd in 1962 door de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en in 1965 door de Coöpera tieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht tot instelling van een eigen opleiding voor staffunctionarissen van aangesloten ban ken overgegaan. Sinds september 1972 werd, in het kader van de fusie, deze twee jaar durende opleiding te Eindhoven ge concentreerd. Het gaat hierbij om een pittige opleiding, waarin theorie en prak tijk worden gecombineerd. Voor toelating tot deze opleiding dient men in het bezit te zijn van het einddiplo ma Atheneum, H.B.S. of van een gelijk waardig diploma en voorts te voldoen aan de bij een psychologische test gestelde eisen. In het uitgebreide studiepakket voor de 35 deelnemers aan deze opleiding is ook op genomen de basiscursus van de vakoplei ding van het N.I.B.E., alsmede drie daarop aansluitende keuzecursussen, voorts de opleiding voor het praktijkdiploma Boek houden, voor het diploma Moderne Be drijfsadministratie, voor het diploma As surantie B en het diploma Nederlandse Bedrijfscorrespondentie. Voor hen die in het bankbedrijf werkzaam zijn en daarin een verdere carrière willen zoeken, bestaat de mogelijkheid de schrif telijke cursus te volgen, die uitgaat van het Nederlands Instituut voor het Bank en Effectenbedrijf, welk Instituut, mede door de coöperatieve landbouwkredietban- ken in het leven is geroepen. Het eerste deel van deze cursus beoogt inzicht te geven in de financieeleconomi- sche vraagstukken, waarmee het bankbe drijf te maken heeft en ook in de verschil-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 22