kijk op koöperatie 1971 diversificatie en concentratie 5 Evenals vorig jaar verscheen onlangs bij de Nederlandse Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw een goed j uitgevoerd boekje, waarin op systematische en overzichte lijke wijze een beeld wordt gegeven van de activiteiten en ontwikkelingen van de in deze raad verenigde organisa ties. „Kijk op Koöperatie" is vanaf vorig jaar in de plaats gekomen van het voorheen als bijlage bij het jaarverslag van de NCR verschenen overzicht, waarin wel en wee van de landbouwcoöperatieve organisaties werden be sproken. Dat opnieuw gekozen werd voor deze vorm van publice ren van de door de NCR samengebrachte informatie op dit gebied, duidt erop, dat het boekje belangstelling heeft ontmoet. Dat kan nauwelijks anders, want er staan vele interessan te gegevens in de verschillende hoofdstukken, die elk zijn gewijd aan een bepaald facet van de landbouwcoöperatie in ons land. Voor hen die door hun beroep of interesse rechtstreeks of zijdeling in aanraking komen met deze economisch en maatschappelijk gezien zo belangrijke sector van het be drijfsleven, is dit boekje dan ook zeker van belang. Be halve een groot aantal kringgetallen en tabellen bevat het duidelijke en korte schetsen over de ontwikkelingen in de verschillende bedrijfstakken in het afgelopen jaar, hetgeen in bepaalde gevallen nog wordt aangevuld met korte historische overzichten. Het is dus een nuttige en boeiende vraagbaak, die bovendien goed is geïllustreerd met foto's, waarmede de moderne bedrijfsvoering in de verschillende sectoren nog eens extra wordt geaccentueerd. Diversificatie en concentratie zijn in vele hoofdstukken de kernwoorden van omschreven ontwikkelingen. In het hoofdstukje, dat werd gewijd aan onze eigen organisatie staat de concentratie in de vorm van de fusie van beide centrale banken uiteraard in het middelpunt. Maar even zeer in de andere sectoren komt de zich snel wijzigende structuur tot uiting, zoals bijvoorbeeld bij de aankoopco- operaties, waarbij het samengaan van Cebeco en Han- delsraad uiteraard een spectaculair hoogtepunt vormt. Ook wordt hier nog gewezen op de flinke omzetstijging bij de aan- en verkoopverenigingen. In het hoofdstuk over de Suikerunie wordt in enkele zinnen een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling in de suikerin dustrie. Hier is het kernwoord diversificatie voor de nabije toekomst. Een schema verduidelijkt de huidige opbouw. In de aardappelmeelsector wordt o.a. gewezen op experi menten van de fabriek „Oostermoer". Er wordt gewerkt aan de beperking van de hoeveelheid afvalwater en de winning daaruit van eiwitten. Gelukkig samengaan dus van bedrijfseconomische en milieuhygiënische aspecten. In een aantal tabellen worden omzetten en aanvoer bij de vee- en vleescoöperaties verklaard. Onder de kop „Ver trouwen in vlas" wordt een beeld gegeven van de technische ontwikkelingen in de sector vlasteelt. Concentratie staat uiteraard ook in het middelpunt bij de opsomming van de feiten rondom de ontwikkeling in het melkbedrijf. Op bondige wijze wordt hiervan in woord en getal een beeld gegeven. Aandacht krijgen ook de ontwikkelingen binnen de pluim veesector en bij de eierproducenten. Duidelijk komen de wisselvalligheden, waaraan de tuin bouw blootstond, tot uiting op de bladzijden, die aan dit segment van het landbouwcoöperatiewezen zijn gewijd. Ook hier is het kernwoord concentratie voor wat betreft het veilingwezen. Dat geldt evenzeer binnen de Sierteelt, waar door fusie op 1 januari jongstleden te Aalsmeer een bloemenveiling ontstond, die ruim 40% van de totale veilingomzet in ons land voor zijn rekening neemt. Verder schenkt het boekje nog aandacht aan de organisa ties op het gebied van zaai- en pootgoed, gras- en groenvoerdrogerijen, het loonbedrijf en de wolafzet. Ten slotte worden ook de resultaten van het Onderlinge Verzekeringsbedrijf in het kort geschetst. „Kijk op Koöperatie" is een aantrekkelijk boekje en voor de geïnteresseerde lezer nog verkrijgbaar bij de N.C.R. te Den Haag.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 7