(wat ons bezighoudt] wob wob 2 - RABOBANK Het advies aan de Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken om zich in de nabije toekomst, evenals de Coöperatieve Cen trale Raiffeisen-Boerenleenbank, te presen teren onder de naam Rabobank, is in de organisatie gunstig ontvangen. Er zijn zelfs al banken, die de naam Rabobank maar liefst zo spoedig mogelijk willen invoeren. Banken, waarvan de besturen en directies zich op het standpunt stellen, dat het een voudig weg een organisatiebelang is, om de nieuwe naam algemeen te aanvaarden. Enkele banken kost het wat meer moeite om even spontaan te reageren. Vanuit hun plaatselijke situatie bezien, is het niet zo noodzakelijk een nieuwe naam te gaan voeren, en dan is het begrijpelijk, dat men zich nog wat gereserveerd opstelt. Hetzelfde kan echter ook gezegd worden van de fusie tussen de beide Centrale Banken. Niet in alle individuele gevallen was de fusie even noodzakelijk, maar des alniettemin hebben de desbetreffende ban ken hun steun aan de fusie gegeven, om dat zij van oordeel zijn, dat wanneer men èn plaatselijke bank is èn tegelijkertijd deel uitmaakt van een landelijke organi satie van coöperatieve banken, niet alleen gelet dient te worden op de lokale situatie, maar evenzeer op het belang van de orga nisatie als geheel. Wanneer dat belang bij het invoeren van een nieuwe naam zó zeer voorop staat, behoeft er niet de minste twijfel over te bestaan, dat de banken, die nu nog wat moeten wennen aan de naam Rabobank, deze straks toch zullen invoeren. Dat is de ervaring van bijna driekwart eeuw coöperatieve bankorganisatie! We zouden het niet zo lang hebben volgehouden en niet zijn geworden die we zijn, als we el kaar op de momenten dat het erop aan komt, niet steeds weer zouden hebben gevonden. Daarom is het goed, dat we elkaar ook waar het de nieuwe naam betreft, de tijd gunnen om het juiste inzicht te laten rijpen. Voor de koplopers betekent dit, even pas op de plaats maken en nog geen uithangborden met Rabobank erop laten aanbrengen, om begin volgend jaar ge zamenlijk als organisatie de nieuwe naam op een efficiënte wijze te introduceren. Dan zullen ook de technische zaken, die met de invoering van de nieuwe naam verband houden gereed zijn, en kan het jaar 1973 worden ingeluid als het jaar van de Rabo bank. DE AANMELDINGEN De eerste was de Boerenleenbank te Scha- gen. Die was er als de kippen bij om als eerste het aanmeldingsformulier bij de nieuwe Centrale Bank in te leveren. Er zijn meer van die vluggerds geweest, die prompt riadat de Algemene Vergade ringen in Utrecht en Eindhoven de eigen lijke fusiebesluiten genomen hadden, zich bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank als lid aandienden. Eigenlijk is die aanmelding een anti-cli max geworden. Niet in die zin, dat hij beneden de verwachtingen is gebleven, want in dat opzicht loopt het op rolletjes. Maar na onze langdurige en soms span nende voorbereidingen van de fusie, na de massale stemmingen over de fusie in de Algemene Vergaderingen mis je in de toetreding het spectaculaire. Hier geen indrukwekkend moment van een toetre den en bloc van alle banken tegelijkertijd - dat kon helaas ook niet -, maar een van dag tot dag gedurende maanden bin nendruppelen van de aanmeldingen. On vermijdelijk krijgt zo'n aanmeldingsfor mulier dan iets van een formaliteit, een zaak die nu blijkbaar hoort. Er zijn zelfs een paar banken geweest, die toen ze bedachten nog te moeten toetreden, eerst een nieuw formulier moesten vragen, om dat het oude zoek geraakt was! Een andere indruk wekken die banken, die van hun aanmelding gebruik maakten om de nieuwe Centrale Bank succes te wen sen, om een bepaalde verwachting te on derstrepen of een welgemeende raad te geven. In die gevallen merkte men soms duidelijk, dat de aanmelding toch wel als een plechtige stap gevoeld werd. De stand op 10 oktober was: 931 aanmel dingen binnen, nl. 460 raiffeisenbanken en 471 boerenleenbanken. Dit resultaat is be reikt in een opvallend regelmatige reeks over de laatste maanden. Naar verhouding liggen de raiffeisenbanken momenteel in aantal iets achter bij de boerenleenban ken, maar beide groepen vertonen een even gestage stroom. Je kunt er met de beste wil van de wereld niets spectacu lairs in ontdekken, zelfs geen „toppen of dieptepunten", al daalt het aantal naar mate het grootste deel over de brug is natuurlijk in absolute zin. Als het zo doorgaat, wordt het volle aantal aanmeldingen van 1189 banken vóór 1 december gemakkelijk bereikt. Misschien zijn er banken, die graag tot de laatste gelegenheid willen wachten. Dat kan na tuurlijk, maar laten ze het liever niet doen, het zou ook in strijd met hun eigen belang kunnen zijn, zoals bij verder lezen duidelijk zal worden. De ontbinding van die twee Centrale Ban ken en de inbreng van alle activa en passiva in de Centrale Rabobank is een zaak, die in al zijn aspecten zeer zorgvul dig voorbereid en uitgevoerd moet wor den. Eén van die aspecten is het aandelen kapitaal van de oude en nieuwe Centrale Bank en de dividend- c.q. rentebetaling daarover. Doordat per 1 december de oude Centrale Banken in ontbinding treden, moet aan de banken over 11 maanden van 1972 resp. dividend over hun kapitaaldeel name worden uitgekeerd. Voor de twaalf de maand, december 1972, zal dan in 1973 dividend worden uitgekeerd over hun ka pitaaldeelname in de nieuwe Centrale Bank. Het is hier niet de plaats om deze vrij complexe materie en met name zijn fiscale consequenties uiteen te zetten. Deze consequenties zijn overigens hele maal niet verontrustend, mits de banken hun aanmelding bij de nieuwe Centrale Bank maar niet uitstellen tot 1973. Dat zou nl. zeer nadelige gevolgen hebben, want dan genieten zij geen deelnemings vrijheid over de rente (het dividend) die zij vóór december 1972 over de deelname in het kapitaal van hun „oude" Centrale Bank ontvangen, noch over enig dividend, dat in 1973 reeds over dat jaar mocht worden uitgekeerd. Dit is dus een hele goede zakelijke reden om, als men de aanmelding nog niet gedaan mocht hebben, daarmee toch niet te lang te wachten! HET ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN 24 De banken hebben inmiddels de geharmo niseerde adviezen voor de arbeidsvoor waarden ontvangen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 4