33 drs. f. j. van doorn wie komen voor factoring in aanmerking? vormen van factoring de kosten van factoring worden en dat er risico's van wanbetaling worden gelopen. Het factoorsbedrijf nu neemt deze zaken over tegen vergoeding. De factoor koopt vorderingen, ontstaan uit goederenleveran ties of verleende diensten, neemt deze vorderingen in eigen beheer en verleent hierop bepaalde voorschotten. Overigens kan de factoringmaatschappij op uiteen lopende wijze zijn diensten aanbieden. Zo is het denkbaar, dat het delcredere-risico wordt overgenomen. In dat geval is er bij wanbetaling geen enkel verhaal op de ver koper en komt er op een van tevoren vast gesteld moment een einde aan de betaling van rente over het voorschot. Vanzelfsprekend komt factoring in ver schillende vormen voor. In de meest com plete vorm neemt de factoringmaatschap- pij de vordering geheel over zonder enig verhaal op de verkoper. Terwijl bij cessie van een vordering de mogelijkheid van verhaal wordt geïntro duceerd als zekerheid voor de geldgever, wordt bij de factoring de vordering ver kocht. Doordat het factoringbedrijf een combinatie van enkele afgesplitste dien sten aanbiedt, kan zij als gespecialiseerde instelling diensten bewijzen. Dit werpt zeker nut af, indien dit voor het ervan gebruikmakende bedrijf een kostenbespa ring betekent. Het factoringbedrijf verzorgt de debiteu renadministratie, de inning van de vorder ingen en geeft een voorschot op de over genomen vordering. In feite zijn bij de complete factoring drie aspecten te onderscheiden: a. de service-functie, b. de kredietverzekeringsfunctie, c. de financieringsfunctie. De service-functie heeft te maken met het overnemen van de debiteurenadministra tie, de bewaking van de debiteurenstanden en het verzorgen van de incasso. Vooral voor het middelgrote bedrijf kan deze vorm van uitbesteding van de administra tie en het debiteurenbeheer aantrekkelijk zijn. Bovendien kan de dienstverlening zich uitstrekken tot verschillende vormen van commerciële adviesgeving, financierings planning, het opstellen van provisiebere keningen, etc. De overname van het debiteurenrisico wordt ervaren als een vorm van krediet verzekering. In de praktijk betekent dit, dat de maatschappij, die de factoringfunc- tie vervult, de kredietwaardigheid van de bestaande cliënten onderzoekt en zorgt voor de kredietbewaking. Nadrukkelijk moet er echter op gewezen worden, dat niet door alle factoringmaatschappijen het risico van wanbetaling wordt overgeno men. Men dient wel degelijk te onder scheiden: factoring met delcredere en zon der delcredere. Geleidelijk wordt factoring met delcrede re meer toegepast, met name bij de ex- portfactoring. In West-Duitsland zou het aandeel van de factoringovereenkomsten met delcredere overigens nog minder dan 10 bedragen. De financieringsfunctie omvat de voor schotverlening op basis van overname van debiteuren. Nadat de factoringmaatschap pij zich akkoord heeft verklaard met overname van de vordering, zal hij hierop tot een bepaald percentage, bijvoorbeeld van 80 of 90 een voorschot geven. Het resterende bedrag wordt pas betaald, wanneer de gehele vordering geïncasseerd is. Dat de factoringmaatschappij bij het aan gaan van het contract de soliditeit van de aangeboden debiteuren onderzoekt en één en ander bij de voortgang van de overeen komst blijft onderzoeken, spreekt vanzelf. Naast de rechten, voortvloeiend uit de overdracht van de vordering, bezit de maatschappij immers geen andere zeker heden. De maatschappij zal nauwkeurig nagaan, welke waarde de vorderingen hebben, terwijl bij het afsluiten van het contract voor iedere debiteur een maxi mum bedrag wordt vastgesteld. Dat zijn in ieder geval de middelgrote, snelgroeiende bedrijven, die hun post debi teuren in vele gevallen zeer snel zien stijgen. Hieruit ontstaan administratieve, bewakings- en financieringsproblemen. Voor de factoringmaatschappij geldt, dat de kleinere cliënten minder lucratief zijn. Veelal wordt gesproken over omzetten van ten minste 3 miljoen. Het meest ideaal zijn producenten en bijvoorbeeld groothandelaren, die zich be zig houden met homogene producten, die afgezet worden aan een min of meer constante cliëntenkring en waarbij het gemiddelde rekeningbedrag boven de 1.000,- ligt. Een belangrijk gebied voor de factoring is de export, waarbij groepen van samen werkende factoringmaatschappijen een belangrijke know how-uitwisseling moge lijk maken ten dienste van de exporteren de cliënt. Op het internationale vlak kan factoring beperking betekenen van de risi co's, verbonden aan politieke en monetaire ontwikkelingen. Zoals vermeld kent men de factoring met en zonder delcredere. Voorts kan sprake zijn van factoring met kennisgeving en zonder. In het eerste geval wordt de debiteur in kennis gesteld, bijvoorbeeld door een opdruk op de rekening of door een speciaal schrijven. Is er van een stille procedure sprake, dan is factoring in rui mere zin met overname van debiteurenad ministratie en -beheer onmogelijk. Voor de ondernemer, die overweegt ge bruik te maken van factoringdiensten, is het van belang af te wegen, welke bespa ringen in het bedrijf bereikt kunnen wor den door het afstoten van genoemde func ties. Vooral voor snel expanderende be drijven betekent deze vorm van uitbeste ding een vermindering van de beheerspro- blematiek. Het is echter de vraag, wat kost dit uitbesteden? Het bedrag, dat betaald moet worden, valt in principe in twee delen uiteen, te weten

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 35