acosca: de afrikaanse raiffeisen- beweging 30 dr. d. wind Onder de rook van het oude Carthago aan de Baai van Tunis - dat het er vroeger echt gerookt heeft bewijzen de vele stenen kistjes waarin eerstgeborenen aan Baal zijn geofferd - kwamen zij te zamen, de vertegenwoordigers van de piepjonge organisaties van spaar- en kredietcoöperaties uit de Afrikaanse landen. De ontmoeting onder elkaar had veel weg van een broederschap. Dat gold ook voor de gasten, waaronder ik mij mocht rekenen. Acosca is de afkorting van African Cooperatives Savings and Credit Association, een overkoepelende organisatie voor heel Afrika waarbij als leden zijn aangesloten de nationale organisaties van spaar- en kredietcoöperaties. Men kan zeggen dat Acosca de derde trap is, de nationale organisatie de tweede trap en de plaatselijke coöperatieve bank de eerste trap. Acosca houdt jaarlijks een algemene vergadering die in september voor de derde keer werd gehouden, ditmaal in Tunesië. De reden dat ook „Raiffeisenbank Holland" was uitgenodigd ligt in de hulp die door de Stichting 150 jaar Raiffeisen geboden wordt aan de nationale organisaties van spaar en kredietcoöperaties in Ghana, Uganda en Cameroon. De leiding van de Acosca wilde ons in de gelegenheid stellen kennis te maken met de personen die verantwoordelijkheid dragen voor het spaar- en kredietwezen op coöperatieve basis in de betreffende landen, terwijl wij bovendien uit de eerste hand zouden kunnen vernemen wat er op dit gebied in Afrika gaande is. Ik moet zeggen, dat èn de persoonlijke kennismaking, èn de rapportage over de ontwikkeling mij de overtuiging hebben gegeven, dat in Afrika een beweging op gang is gekomen, die geen halt meer kent, die nu voortgaat en zal resulteren in een bijna het gehele continent omvattende uitbouw van het coöperatieve banksysteem. Weliswaar kan nu nog geen enkel lid van Acosca zeggen dat hij zelfsupporting is. Verre van dat. Hulp van anderen blijft geboden. Van verschillende zijden en uit verschillende landen wordt die ook geboden. Maar wat belangrijk is op dit moment, is de aanwezigheid van het apparaat: de mensen en de organisatie. Over de mensen niets dan lof. De geestdrift waarmee zij zich inzetten voor het ideaal van de coöperatieve bank, de opofferingen die men zich daarvoor wil getroosten, zij zijn geheel overeenkomstig de geestdrift van onze voormannen in de pionierstijd, zoals wij die beschreven vinden in de geschiedenisboeken. Daar komt bij, dat deze mensen in Afrika niet „weltfremd" zijn; het zijn wijze en verstandige mannen en vrouwen, die gewoon het belang inzien van de samenwerking wegens de morele en sociale verheffing die dit voor de samenwerkenden heeft. Tot deze wijze mannen behoort Mukong, de president van Acosca, voortgekomen uit de spaar- en kredietorganisatie van West-Cameroon. Aan deze organisatie is door de Stichting 150 jaar Raiffeisen in 1971 een bedrag toegekend van 25.000,-. De organisatie van Cameroon is welhaast de meest vooruitstrevende in de Acosca- wereld. Niet onvermeld mag blijven, dat deze ontwikkeling ook gestimuleerd wordt door de Nederlandse vrijwilliger drs. Jaap Dijkstra. Een tweede persoon die genoemd moet worden is Quainoo, algemeen directeur van Acosca. De heer Quainoo is de eerste fieldman die met behulp van de Stichting 150 jaar Raiffeisen in Ghana kon worden ingezet voor de ontwikkeling van de spaar- en kredietorganisatie in dat land. Voor die tijd was hij onderwijzer in Ghana. Quainoo heeft nu een geweldige taak, want hij is nu promotor voor de ontwikkeling van de coöperatieve banken in geheel Afrika. Opgemerkt moet worden, dat de organisatie in Ghana ook tot de meest vergevorderde behoort in Afrika. Ik mag hierbij in alle bescheidenheid aanvoeren, dat de steun die van de Stichting 150 jaar Raiffeisen is uitgegaan dit mede mogelijk heeft gemaakt. Dit mag voldoening geven aan allen die aan de fondsvorming voor de Stichting 150 jaar Raiffeisen hebben medegewerkt. Wij hebben nog niet eerder geschreven dat Ghana te zamen met Cameroon kop loper is in de wereld van de kredietcoöperaties op het Afrikaanse continent. Maar dit is zo. Ik wil enkele cijfers noemen: Het aantal kredietcoöperaties bedroeg per 31 maart 1972 251, hetgeen een stijging is met 92 coöperaties ten opzichte van 31 maart 1971. Het ledental steeg in dezelfde periode met 7.622, een stijging van 38V2%. De

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 32