27 Voor zover richtlijnen niet op hun plaats zijn, dient aan de banken in ieder geval de gelegenheid te worden geboden om goed gefundeerd en deskundig advies te kunnen inwinnen. Veel aspecten vereisen een zodanige kennis en inzicht dat verschillende banken bij tijd en wijle behoefte hebben aan deskundig advies. De Wet op de Loonbelasting is ingewikkeld en wordt nogal eens gewijzigd. Het gehele terrein van de sociale wetgeving is nauwelijks te overzien. De procedure bij ontslagkwesties vereist in sommige gevallen de kennis, die alleen bij een specialist in arbeidsrecht aanwezig wordt verondersteld. Een optimaal werkoverleg binnen de bank, een goede motivering van de uitstekende arbeidsvoorwaarden en de vele andere onderwerpen, die onderdeel uitmaken van een modern, eigentijds personeels-management, stellen zeer hoge eisen aan kennis en inzicht. De werknemer verlangt moderne werkomstandigheden en een goed werkklimaat. Is een prettige werksfeer aanwezig, dan zal de toewijding en de inzet bij het dagelijkse werk er sterk door worden bevorderd, zodat zowel de werkgevers als de werknemers er bij zijn gebaat. De Centrale Bank heeft de mogelijkheid geschapen om de aangesloten banken, onder meer over de hierboven genoemde onderwerpen, van advies te kunnen dienen. De daar aanwezige kennis, grotendeels opgedaan door specialisatie op dit terrein en met behulp van soms jarenlange ervaring staat ter beschikking van de aangesloten banken. Daarnaast zullen de desbetreffende functionarissen voortdurend bezig zijn hun kennis van en inzicht in de vraagstukken van het moderne personeelsbeleid te vergroten en aan de aangesloten banken uit te dragen. Nieuwe ideeën zullen ontstaan en in overleg met vertegenwoordigers van de aangesloten banken op hun waarde voor de bank als werkgever en/of voor de werknemers, in dienst van de bank, worden getoetst, alvorens aan het bestaande advies-pakket te worden toegevoegd. De inhoud van de geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden is geen overanderlijke zaak. Integendeel, zij zal voortdurende aandacht vragen en aanpassing behoeven. Ook hier ligt een belangrijk onderdeel van de taak van bedoelde functionarissen: zij kunnen daartoe bouwstenen aandragen. De verhouding werkgever-werknemer bevat veel aspecten, die bovendien aan wijziging onderhevig zijn. Er zit beweging in. Er zijn ook grote financiële belangen mee gemoeid voor de organisatie als geheel. Daarnaast spelen de sociale belangen een belangrijke rol: achter de functionaris, ongeacht diens functie en niveau, staat de mens. Veelal staat achter die mens een gezin. Kwesties die voor de werkgever op economische gronden niet zwaar wegen, kunnen voor de betrokkenen echter van wezenlijk belang zijn. De Centrale Bank heeft dan ook besloten een duidelijke vorm te gaan geven aan de hierboven reeds gememoreerde adviseringsmogelijkheden op het terrein van de personeelsproblematiek, in de brede zin van het woord. Hierin ligt de verklaring van de circulaire, die onlangs aan de aangesloten banken is gezonden, waarin werd medegedeeld dat door de Centrale Bank een hoofdafdeling Personeelsaangelegenheden Aangesloten Banken is ingesteld. De functionarissen die binnen deze hoofdafdeling werkzaam zullen zijn, realiseren zich dat zij voor een moeilijke taak staan, waar zij eigenlijk nooit mee gereed komen. Niettemin zullen zij zich maximaal inzetten om de banken met raad en daad bij te staan. Voor zover mogelijk zullen zij tevens trachten de lijnen aan te geven, waarlangs een modern personeelsbeleid, toepasbaar binnen onze organisatie, verder tot ontwikkeling kan worden gebracht. Een intensief en veelvuldig overleg met de banken is noodzakelijk voor vruchtbaar werken. Het werkterrein is namelijk rijk geschakeerd. Het gaat immers om „mensen".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 29