20 oude tonge stellendam en de visserij onze banken op goeree-overflakkee één week hebben wij aanvragen om fi nanciering rond! Ook dat gaat van mond tot mond. Er is hier, zegt de heer De Krey, het juiste samenspel gevonden tussen Raad van Toezicht en Bestuur met het personeel. Het draait hier niet om één persoon, maar om allen, die erbij horen. Aan „Reizen" en „Verzekeringen" doet men in Middelharnis vanzelfsprekend. De verdiensten van de reisbemiddeling vallen wel tegen, maar door bijzondere omstan digheden is de afdeling toch rendabel. Over assurantiën is men beter te spreken. Deze dienstverlening wordt zelfs op enige plaatsen buiten het werkgebied bedreven. Ja, en dan raak je zo'n punt, waarover de grote bank in Middelharnis haar eigen gedachten heeft. De heer Doornbos zou het gezond vinden als de grenzen van de werkgebieden werden opgeschort. Niet om de zusterbanken te beconcurreren, maar om de bevolking te dienen. Hij wil zijn bank al meer een streekfunctie laten krij gen en streeft naar vier banken op het eiland. Middelharnis wil beslist niet actief op gaan treden in andere werkgebieden, maar de beslotenheid van het werkgebied is voor deze bank geen heilige zaak. Ondertussen weten de heren heel goed, dat anderen, ook de Centrale Bank, over die opschorting van werkgebieden, nogal anders denken! Vermoedelijk hadden ze ook niet anders verwacht. Middelharnis zou graag zien, dat de Cen trale Bank op verschillende terreinen, bijv. op dat van kredietaanvragen, diffe rentiatie zou toepassen naar de grootte van de bank en de capaciteiten van be stuur en directie. De heer De Krey zegt: dat ik bij de Centrale Bank dezelfde aanvrage moet doen als (noemt een kleine bank) gaat wel eens te ver, en daarmee wil ik bedoelde bank gerust niet discrimi neren. Zeker had men lof voor de Centra le Bank, met name voor hulp bij publici teit, maar kritiek was er ook; de rentever goeding te laag en de liquiditeitseis te hoog voor een grote bank. Toen we het vroegen, hoorden we dat de bank „een beetje" onder de A-grens zit. Omdat de bank gegroeid is en de bevol king nauwelijks, is de cliëntenkring ook van samenstelling veranderd. In 1966 was 50°/o van de cliënten agrarisch, in 1972 slechts 22%. De toename is geheel van de middenstand en van de particulieren af komstig. De oorspronkelijke bevolking hier, aldus de heer Doornbos, ziet de bank als een stukje „eigen". Voor de import is dat natuurlijk anders, maar we proberen ook daar het idee erin te brengen. De Algemene Vergaderingen worden goed be zocht, mits op een geschikt tijdstip gehou den. Dan is er wel 150 man. Dat gaat hier met een sigaar, drie borrels, een film en ƒ2,50 presentiegeld! In 1975 vieren we het 75-jarig bestaan. Dat wordt iets bijzonders, anders dan anders. En inderdaad, dat vertrouwen we Middel harnis wel toe! In deze plaats is in een aantrekkelijk nieuw kantoor de enige boerenleenbank van Goeree Overflakkee gevestigd. Ons bezoek hier was voorbereid door de heer Ideler, districtsdirecteur in Haarlem. Dat was het enige verschil met de andere bezoeken. Want ook hier open deuren en open gesprekken! De heer Hopmans, voorzitter van het be stuur, legt uit hoe die ene boerenleenbank er gekomen is. Dat heeft, zoals we al vermoedden, inderdaad met het geloof te morgens juist verzekerd had, dat hij de Boerenleenbank Oude Tonge zeker niet als een vreemde eend in de bijt van de nieuwe kring ziet. De bevolking van Oude Tonge neemt maar heel langzaam toe, in tien jaar van driehonderd inwoners tot ca. 3.200 van daag. Aanwas van buiten is er nog zeer weinig, de provincie remt de groei af. De bank is echter goed tevreden over haar bedrijf, aldus de directeur, de heer Win kels. Het balanstotaal bedraagt thans 10 miljoen tegen 7,5 miljoen per ultimo maken. De bevolking van het eiland is overwegend protestant-christelijk, maar in Achthuizen en Oude Tonge wonen veel rooms-katholieken. Dat schijnt oorspron kelijk een nederzetting van boeren uit Brabant te zijn. Men kreeg op die wijze in Oude Tonge twee banken, een raiffeisen- en een boerenleenbank. Die situatie is er nog en het is duidelijk, dat er van beide zijden over verandering gedacht wordt. Dat kan, omdat de betrok ken bevolkingsgroepen nu wat anders dan vroeger ten opziche van elkaar staan; de scherpe kanten tussen protestanten en katholieken zijn gelukkig weg. Er komt wat meer samenwerking, in clubs en mis schien in de gezinszorg. Toch zijn hier zeker mensen, die op grond van hun geloof aan de ene of de andere bank de voorkeur geven. De middenstand trekt vooral op de boerenleenbank en en boeren op de raiffeisenbank, maar, zegt de heer Hopmans, het komt ook voor dat mensen, die vlakbij onze bank wonen, bij ons ko men, iets wat omgekeerd de raiffeisenbank ook zal ervaren. De nieuwe kringindeling zal voor ons een vooruitgang zijn, meent de heer Hopmans. We zitten nu als enige akkerbouwbank in de kring Rotterdam. Daar voelden we ons een beetje een eenling en dat is een ge mis. We zullen in de nieuwe kring de enige boerenleenbank zijn, maar dat zal wel meevallen. Gelukkig konden wij als bezoekers hier vertellen, dat de heer Van Rumpt ons 's 1969. De raiffeisenbank-plaatsgenoot is wat balanstotaal betreft iets groter, maar heeft minder rekeninghouders. Die zijn bij ons de laatste jaren sterk in aantal toege nomen door de invoering van privé-reke- ningen en door de assurantiezaken. De heer Hopmans vertelt dat er tussen de banken verschillende gesprekken over fu sie zijn gevoerd. We hebben daarvoor reeds een commissie ingesteld. De beide besturen zijn overtuigd van de noodzaak tot fusie te komen. Ik zie het er ook van komen; het contact is hier erg soepel verlopen, al vergt de gebouwenkwestie van de beide banken wel een belangrijke beslissing. De boerenleenbank heeft een vrij nieuw gebouw en de raiffeisenbank een wat ouder pand, dat echter ingrijpend gemoderniseerd is. Maar omdat we zeer goed met elkaar kunnen praten, ook over algehele nieuwbouw, blijf ik ervan over tuigd, dat we elkaar straks wel in een fusie zullen vinden. Onze etappe-tocht van bank naar bank over Goeree-Overflakkee heeft ons wel weer heel duidelijk geleerd, hoe zeer onze organisatie geschakeerde aspecten ople vert. Geen bank is precies gelijk aan de andere! Neem Stellendam, een bank die er wel op een heel eigen wijze „uitspringt". Ze Is de jongste op het eiland, het 25-jarig jubileum is net achter de rug. Volgens de voorzitter van het bestuur, de heer J. A.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 22