RAIFFEISENBANK Goed jaar voor Raiffeisenfabriek Finsterwolde 17 T Muzikale bank In het Utrechts Nieuwsblad lazen we, dat vorige maand de burgemeester van Vleu ten de eerste paal sloeg voor het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank aldaar. Geen groot nieuws, want bij het doorlezen van onze rubriek openingen op de laatste pagina komt men tot de slotsom, dat elke week wel ergens een burgervader een eerste paal slaat, hoewel dat meestal wel figuurlijk moet worden opgevat. Het gaat echter niet om de paal, doch om de bank. Het nieuwe gebouw krijgt name lijk een verdieping, welke straks in beslag zal worden genomen door de streekmu- ziekschool Vleuten-De Meern. De gemeen te huurde de eerste en enige verdieping van het gebouw voorlopig voor 25 jaar en daardoor zal straks de Vleutense Raiffei senbank met een nieuwe slagzin kunnen adverteren De bank waar muziek in zit! lf\ Geknipt Dit positieve bericht knipten wij uit de Winschoter Courant van 21 september jongstleden. Omdat we zelf in het vak zitten, zullen we niet de eerste steen werpen. Maar het blijft gevaarlijk, verslagen schrijven van vergaderingen, die in gezellige cafeetjes worden gehou den. Dat wel. O o [)c Coup. Raiffeisenbank „Finster wolde" te Finsterwolde hield haar jaarlijkse algemene vergadering in café Oolders onder leiding van de heer B.L. Bontkcs Gosselaar. De opkomst der leden was gering. Uit het jaarverslag bleek dat 1971 weer een goed jaar voor de bank is geweest. De spaargelden namen inclu sief de bijgeschreven rente toe met f820.000,- tot f4.730.000,- en het aantal spaarrekeningen vermeerderde per saldo met 119. Het aantal lopende rekeningen vermeerderde met 122 tot 786. Aan nieuwe voorschotten werd totaal verstrekt een bedrag ad. f 689.000,-. Per 31 december bedroeg het aantal voorschotrekeningen 198. De jaaromzet van de bank steeg met f22.000.000,- tot f84.000.000,-. Het aantal verwerkte posten nam met ca. 19.000 toe tot 119.000. J.B. Haayer werd verkozen in de plaats van H. ten Have, die wegens zijn aanstaande vertrek zijn functie be schikbaar had gesteld.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 19