punten uit de rijksbegroting Evenals vorig jaar werd de Rijksbegroting voor landbouw en visserij direct na de Troonrede aan deStaten-Generaal gestuurd. Ditmaal is echter het ministerie van Landbouw niet ontkomen aan de gevolgen van de bezuinigingen die het kabinet Biesheuvel op de valreep moest doorvoeren. De uitvoerige memorie van toelichting is een goede gids voor een leerzame wandeling door de Nederlandse landbouwpolitiek in deze verkiezingstijd. bezuinigingen gezondheidszorg voor dieren 12 drs. m. I. de heer De bezuinigingen hebben vooral de Agrarische Sociale Voorlichting en de dierenziektenbestrijding getroffen. Over het verdwijnen van de A.S.V. werd in september, op grond van de geruchten daarover, reeds geschreven. Het is een onbevredigende zaak, dat de overheid pas werkelijk schijnt na te gaan of bepaalde taken en subsidies zin hebben, wanneer er om conjuncturele redenen een bezui niging nodig is. Overigens heeft de overheid niet het monopolie van een dergelijke onvolkomenheid: ook in het bedrijfsleven blijkt er vaak nogal wat lucht" te zitten in bepaalde budgetten wanneer de nood aan de man komt. Bij zijn mededeling over de A.S.V. schrijft Minister Lardi- nois, dat hij zijn maatregel in overleg met het bedrijfsle ven zou hebben genomen. Tegen de uitdrukking ,,in overleg" is protest gekomen, omdat daaruit opgemaakt kan worden, dat er van instemming bij de organisaties sprake zou zijn. Dat laatste is niet het geval, hoewel men zich wel bij de bezuiniging heeft neergelegd, hetgeen in de praktijk op hetzelfde neerkomt. De bezuiniging op de dierenziektenbestrijding gaat ver scholen in de toelichting die op de diverse begrotings posten wordt gegeven; in de voorafgaande algemene toelichting, waar toch op een volzin meer of minder niet is gekeken, kan men er niets over lezen. Men krijgt zo de indruk, dat het gaat om één van de bezuinigingen, die door Minister Lardinois geofferd moest worden, toen in de nachtvergaderingen in het Catshuis over de begroting werd beraadslaagd. Er was kennelijk geen tijd meer voor een behoorlijke toelichting en nog minder voor overleg met het bedrijfsleven. De gezondheidszorg voor dieren wordt voor het grootste deel door het bedrijfsleven zelf gefinancierd. De Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, die hiermede sinds januari 1972 is belast, schat de noodzakelijke uitgaven voor 1973 op een bedrag van 56 miljoen gulden. De bijdrage van de overheid was de laatste drie jaren 18,5 miljoen; in de Rijksbegroting staat nu opgenomen 7,5 miljoen. Het Rijk is in deze dierenziektenbestrijding voor het eerst gaan bijdragen, toen in 1965 de toenmalige minister van Landbouw, Biesheuvel, 25 cent per 100 kg melk ter beschikking stelde om de hoge prioriteit die het toenmali ge kabinet aan de landbouw gaf in klinkende munt te laten blijken. Toen de melkstroom dit bedrag te snel omhoog dreigde te stuwen, werd de bijdrage op 18,5 miljoen bevroren. De gezondheidszorg voor dieren is maar één kant van de bestrijding van dierenziekten. Wanneer nl. een ziekte door deze gezondheidszorg onvoldoende voorkomen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 14