zware onderwerpen in utrecht en eindhoven Als vanouds hebben de belangrijkste overlegorganen van de beide Centrale Banken hun eerste najaarsbijeenkomst gehouden. Geen gezamenlijke vergadering nog, maar ieder afzonderlijk en ieder op zijn eigen wijze. overleg over een voorlopig ontwerp 8 De Utrechtse Centrale Ringvergadering vergde de mor gen en de hele middag van 4 oktober en de Eindhovense Centrale Kringvergadering alleen de middag van 5 okto ber. Toch gaat het gemeenschappelijke zich reeds aftekenen. Dat de data vlak na elkaar vielen, is niet toevallig, evenmin, dat de agenda en de bijbehorende stukken met uitzondering natuurlijk van de notulen, precies gelijklui dend waren. Nog één keer, in november, zal men afzonderlijk vergade ren en dan worden deze organen samengevoegd tot de nieuwe Centrale Kringvergadering, die zal werken over eenkomstig de statuten van de nieuwe Centrale Bank. Ondertussen zijn de deelnemers van de oktoberbijeen- komsten nog rustig hun weg gegaan, al werden zij ook door de te behandelen onderwerpen voortdurend sterk bij de toekomstige constellatie bepaald. Hoewel de besprekingen in Utrecht en in Eindhoven natuurlijk niet gelijk op" gingen - Utrecht was bijvoor beeld op een aantal punten uitvoeriger - geven we hier een verslagje zonder onderscheid naar herkomst, behalve in een enkel geval, waarin een naam genoemd moet wor den. Alvorens met de eigenlijke onderwerpen te beginnen, werd in het kort stilgestaan bij de gang van zaken van de eerste zeven maanden van 1972. De uitkomst hiervan is beslist niet onbevredigend, maar de daling van het rente-niveau, die sinds ca. IV2 jaar geconstateerd wordt, maakt dat het resultaat minder goed is dan eigenlijk wenselijk is. De druk op de rentabiliteit van de banken bleek een zaak, die herhaaldelijk met zorg in de bijeen komsten ter sprake kwam. De ontwerp-kringindeling was het eerste punt, dat de volle aandacht van ieder trok. Van achter de groene tafel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 10