uit de inhoud RAIFFEISEN BOERENLEENBANK Uitgave van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. EERSTE JAARGANG NUMMER 10 OKTOBER 1972 COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK G.A. Oprichters Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank te Utrecht, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 618 banken met ruim 1870 vestigingen en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 571 banken met ruim 1180 vestigingen. Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie dr. A. J. Verhage Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Secretaresse mej. H. M. Smink Bureauredactie K. de Mol Adres redactie Prof. E. M. Meijerslaan 1, Amstelveen Telefoon 451451, toestel 126 Abonnementenadministratie Telefoon 030 - 328411, toestel 461 Abonnementsprijs per jaar 20,- Vormgeving Studio/Centrale Publiciteit Offsetdruk Hoonte N.V. Dit blad is de voortzetting van DE BOERENLEENBANK en de RAIFFEISENBODE Het doel van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. is in de statuten als volgt omschreven: Het doel van de Centrale Bank is het behartigen van de belangen van de leden. Zij doet dit - zulks ter voortzetting van de activiteiten van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve Centrale Ftaiffeisen-Bank te Utrecht - door: a. het bevorderen van de oprichting, instandhouding en ontwikkeling van coöperatieve banken, mede ter financiering van het agrarische bedrijfsleven; b. de uitoefening van het bankbedrijf in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder door op te treden als Centrale Bank voor haar leden; c. het verrichten van handelingen welke bevorderlijk zijn te achten voor de onder a en b omschreven doeleinden. Raiffeisen Boerenleenbank Het ingrijpen van De Nederlandsche Bank 2 Bij de komende renteregeling 2 Van Amstelveen naar Utrecht 5 Brusselse rentesubsidies 8 C.E.A.-C.I.C.A.-Werkgroep in Utrecht 12 Kasreserve en discontopolitiek 16 Concentratie en samenwerking in de D.B.R. 22 Deelvisserij 28 Converteerbare obligaties 33 De heren dr. U. Baldini (Italië), P. de Luigi (Italië), Jhr. mr. J. C. Greven, vol aandacht voor prof. dr. E. Gorzelak (Polen). Zie verslag C.E.A.-C.I.C.A. op pag. 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 3