converteerbare obligaties 33 a. gerritsen converteerbare obligaties als beleggingsmateriaal converteerbare obligaties voor kapitaalverschaffing t i In bijgaand artikel wordt ingegaan op een van de vele vragen, die regelmatig vanuit aangesloten banken worden afgevuurd op medewerkers van de afdeling Effecten. We willen proberen in de toekomst regelmatig in de vorm van kleine artikelen antwoord te geven op dit soort vragen. In die artikeltjes zullen wij trachten de termen, gebruiken en gewoonten van de effectenwereld, die voor vele buitenstaanders vaak griezelig vreemd zijn, wat te verduidelijken. Om misverstand te voorkomen: beleggingsadviezen worden hier niet gegeven. Lezers, die bepaalde onderwerpen graag zouden zien behandeld, verzoeken wij deze op te geven aan de redactie. Het is een bekend verschijnsel, dat men sen, die geld te beleggen hebben, vrijwel zonder uitzondering op zoek gaan naar „het schaap met de vijf poten". Daarmee wordt niet het café uit de gelijk namige televisieserie bedoeld, doch een manier om op de kortst mogelijke termijn en met zo weinig mogelijk risico, rijk te (kunnen) worden. Ondernemingen, die middelen zoeken voor hun investeringen, trachten zoveel mogelijk aan de wensen i van de beleggers tegemoet te komen. Hier bij kan vaak veel gedaan worden aan de eerste twee wensen, looptijd en risico, doch wat de laatste wens betreft - de vermogensgroei - kan geen onderneming enige garantie geven. Dit heeft echter wel tot gevolg gehad, dat de meest uiteenlopende soorten van beleg gingsmateriaal zijn ontstaan. Als bekend ste voorbeelden noemen wij: winstdelende obligaties, premie-obligaties, inkomstenobligaties, preferente aandelen, preferent winstdelende aandelen, cumula tief preferent winstdelende aandelen, enz. Tot een van de succesvolle vondsten kan zeker ook gerekend worden de conver teerbare obligatielening, waaraan wij eni ge aandacht willen wijden. Converteerbare obligaties zijn te beschou wen als een verbindingsstuk tussen obliga ties en aandelen. In de eenvoudigste vorm kunnen conver teerbare obligaties gedurende een bepaal de periode, in een vooraf vastgestelde verhouding en al dan niet met bijbetaling in contanten, worden verwisseld in aan delen van dezelfde onderneming; dit is de z.g. conversiekoers. Hieruit volgt, dat enerzijds bescherming tegen koersdaling wordt geboden, doordat bij een slechte gang van zaken bij de maatschappij, de converteerbare obligatie het leven gaat leiden van een gewone obligatie, waarbij de koers gerelateerd wordt aan het rendement, terwijl ander zijds bij een goede gang van zaken bij de maatschappij - zich manifesterend in hogere aandelenkoersen - de obligatie houder kan meeprofiteren, doordat hij zijn obligaties kan verwisselen in aande len, resp. doordat de koers van zijn con verteerbare obligaties verhoudingsgewijs met de koers van de aandelen meestijgt. In feite rust een converteerbare obligatie dus op twee grondslagen en wordt haar bedrag bepaald door twee factoren, t.w.: a. de ontwikkeling van de rentestand, b. de ontwikkeling van de aandelenkoers. Veel beleggers vinden de stap naar risico dragend kapitaal, m.a.w. aandelen, te ris kant. Anderzijds voelen zij intuïtief, dat bij belegging in obligaties hun kapitaal wordt uitgehold door de steeds voortschrijdende inflatie. Voor deze beleggers zijn de converteerba re obligaties vaak het reeds eerder ge noemde „schaap met de vijf poten". Dat zij hierin niet alleen staan, wordt bewezen door het feit, dat converteerbare obligaties, vrijwel zonder uitzondering, een belangrijk agio doen, d.w.z. dat de koers van de aandelen vaak aanzienlijk lager is dan de tegenwaarde, die men inlevert, wanneer tot verwisseling van de obligaties in aandelen wordt overgegaan. Een ander punt dat zeker de aandacht verdient, is, dat op zeer goede groeiaande- len dikwijls een zeer laag rendement wordt verkregen, soms minder dan 1 Wanneer van een dergelijke maatschappij converteerbare obligaties bestaan, geven deze meestal een hoger rendement, terwijl de belegger daarnaast de mogelijkheid heeft om op een gunstig moment over te stappen in de aandelensfeer. Dit kan voor een bepaalde groep beleggers zeker aan trekkelijk zijn. Tot dusverre hebben wij de converteerba re obligaties bekeken vanuit het gezichts punt van de belegger, doch ook voor een onderneming kan de uitgifte van conver teerbare obligaties aantrekkelijke kanten hebben. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren, wanneer een hoog tarief in vennoot schapsbelasting verschuldigd is, want zo als bekend, vormt te betalen rente op obligatieleningen een bedrijfslast, die als zodanig in mindering komt van de winst. In een later stadium kan dan de conver teerbare obligatielening worden omgezet in aandelen, anders gezegd van vreemd in eigen vermogen, zodat dan de uitkering afhankelijk wordt gesteld van de bedrijfs resultaten. Ook bijvoorbeeld wanneer de middelen, welke uit de plaatsing van een conver teerbare obligatielening voortkomen, wor den gebruikt voor het entameren van een project, dat eerst over enkele jaren tot een wezenlijke bijdrage in de bedrijfsre sultaten zal kunnen komen. De conversiemogelijkheid zal in zo'n ge val ook eerst over enkele jaren open staan. Ten slotte merken wij op, dat deze beleg gingsvorm in ons land een nog slechts bescheiden ontwikkeld gebied is. In een land als de Verenigde Staten bij voorbeeld bestaan een oneindig aantal van deze leningen met de meest uiteenlopende voorwaarden. Meerdere ondernemingen hebben tientallen verschillende conver teerbare obligatieleningen uitstaan en het is daarom niet verwonderlijk, dat deze materie daar voortdurend onderwerp is van uitgebreide studies.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 35