een handleiding voor fusie de fusieleidraad 26 mr. c. j. b. ebeling In het juli-augustusnummer van ons blad schreef het lid van de Hoofddirectie, drs. F. P. J. Bakx, in een inleidend artikel: „meer en meer komen de gesprekken op gang over de vraag of op plaatselijk niveau de raiffeisenban- ken en de boerenleenbanken niet zouden moeten samen gaan". Dit samengaan zal dan mede voortvloeien uit de fusie tussen de beide Centrale Banken. Voor een gescheiden opstelling, ook in de toekomst, is immers nu men lid is van een grote organisatie het motief komen te vervallen. In de komende tijd zal dan ook het woord fusie wel vaak gebruikt worden in gesprekken tussen beheerscolleges van aangesloten banken. Daarbij zal men zich ook wel eens afvragen hoe zo'n fusie plaats heeft, wat er allemaal moet gebeuren en ook hoe het allemaal moet gebeuren. Welke problemen bij de verdere uitwerking van een fusiebesluit naar voren komen en - nog belangrijker - welke oplossing daarvoor gekozen zou kunnen worden. Om bij de beantwoording, of nog beter voorkoming van dit soort vraagstukken behulpzaam te zijn, heeft de Hoofddirectie gemeend dat een soort draaiboek zou moeten worden samengesteld waarin zoveel mogelijk technische, juridische, administratieve en organisatorische vragen worden behandeld en advies wordt gegeven voor oplossingen. Geen marsorder voor de fusieroute, maar een hulp- en informatiemiddel, waardoor duidelijk moet worden wat er bij het samengaan van twee of meer banken zal dienen te gebeuren. Voor het samenstellen van deze fusiehandleiding heeft de Hoofddirectie een commissie ingesteld, waarin alle werk terreinen van de Centrale Bank vertegenwoordigd zijn. Omdat het echter wat moeilijk is met een uitgebreide groep binnen aanvaardbare tijd een handleiding tot stand te brengen, is uit deze commissie een werkgroep van tien personen gevormd, die een eerste ontwerp moest opstel len. Dat daarbij ook materiaal zou worden aangedragen door de onderdelen van de Centrale Bank, die niet in een werkgroep vertegenwoordigd waren, ligt wel voor de hand. Nadat ieder voor zich een opstelling had gemaakt van datgeen er bij een fusie moet gebeuren, gezien vanuit zijn werkzaamheden bij de bank, en welke oplossingen daar bij geadviseerd konden worden, heeft de werkgroep daaruit een handleiding samengesteld die de naam Fusie leidraad heeft gekregen. Nadat deze leidraad door de volledige commissie is goedgekeurd, zal de Hoofddirectie kunnen beslissen over de publikatie daarvan. In deze leidraad is, aan de hand van de ervaringen die met fusies tussen banken van de beide vroegere organi saties zijn opgedaan, gestreefd naar een behandeling van wat achtereenvolgens zal moeten gebeuren wanneer de beheerscolleges tot een samengaan met een andere bank hebben besloten. Maar ook aan de periode daaraan voorafgaande is aandacht besteed. Na een inleiding met algemene informatie wordt namelijk

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 28