zeven maanden in vogelvlucht In dit overzicht wordt in het kort de gang van zaken bij onze gezamenlijke aangesloten raiffeisenbanken en boerenleenbanken in de eerste zeven maanden van 1972 beschreven. 20 weinig investeringen Ski c. I. van roovert De eigen uitzettingen van de gezamenlijke aangesloten banken namen in de eerste zeven maanden toe met 992 miljoen. Dat is niet alleen absoluut gezien aanzienlijk meer dan in dezelfde periode van 1971 767 miljoen), maar ook relatief gezien is er sprake van enige herstel van het groeitempo: in procenten van de beginstand uitgedrukt beloopt de stijging namelijk 7,6 procent, te vergelijken met 6,7 procent in 1971 en 8,0 procent in 1970. Ten opzichte van de jaren vóór 1971 is echter in feite nog sprake van een enigszins achterblijven van de groei van de kredietverlening. Dit achterblijven moet geheel worden toegeschreven aan de verminderde investeringsanimo van bedrijven. Evenals in 1971 was ook in de eerste zeven maanden van 1972 sprake van een aanzienlijke middelengroei. De spaaraanwas staat sterk onder invloed van de inflatie en de conjunctuur. Anderzijds was er in de verslagperiode sprake van een verscherpte concurrentie op de spaar- markt, met name van de Rijkspostspaarbank en ook van de handelsbanken. Ook op de tegoeden in rekening-courant oefent de conjunctuur invloed uit. In totaal stegen de aan de aangesloten banken toevertrouwde middelen in de eerste zeven maanden met 1.736 miljoen, te vergelijken met 1.661 miljoen in 1971. Uitgedrukt in de beginstand beliep de groei in 1972 8,4 procent, tegen 9,5 procent in 1971 en 8,3 procent in 1970. Relatief gezien is de middelenstijging dus zeker niet opzienbarend, te meer niet als men bedenkt, dat 1970 een slecht spaarjaar was. Het niveau van de verstrekkingen van nieuwe leningen door de aangesloten banken vertoont ten opzichte van 1971 een vrij sterke toeneming. Deze stijging van het niveau van de verstrekkingen komt vrijwel geheel voor rekening van de kredietvraag van particulieren. Volgens voorlopige gegevens van de kredietregistratie lagen de verstrekkingen aan landbouwbedrijven absoluut

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 22