openmarkt-politiek kasreservepolitiek 17 Th wisselmakelaars). Het wisseldisconto is het tarief, dat geldt voor de bij De Nederlandsche Bank ter verdiscon tering aangeboden wissels en schatkistpapier met een resterende looptijd van maximaal 105 dagen, terwijl het promessedisconto het tarief is voor de bij De Nederland sche Bank ter verdiscontering aangeboden promessen. Het promessedisconto, dat meestal V2 °/o boven het niveau van het wisseldisconto ligt, heeft voor de geldne- mers praktische betekenis. Vele banken koppelen namelijk hun tarieven voor kredieten in rekening-courant aan de hoogte van het promessedisconto. Het tarief voor voorschotten in rekening-courant en be leningen voor particulieren is weer 1 hoger dan het promessedisconto. Dit tarief heeft, aangezien de Neder landsche Bank nog slechts een gering aantal particuliere cliënten heeft, weinig betekenis. Het tarief voor anderen (banken en dergelijke) heeft grote waarde voor de geldmarkt. Dit tarief vormt het pla fond van de officiële daggeldrente, aangezien de banken bij een hoger daggeldtarief voordeliger bij De Neder landsche Bank kunnen lenen, zij het dat het bedrag dat geleend kan worden gelimiteerd wordt door de toegestane kredietfaciliteit bij De Nederlandsche Bank. TARIEVEN BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK rente voor voor schotten in rek.-crt. en beleningen wissel disconto promesse disconto 1 particulieren anderen 1969 4 aug. 6 7 8 7 1971 5 april 5V2 6V2 6V2 26 aug. 5V2 6 7 6 15 sept. 5 5V2 6V2 5V2 1972 6 jan. 4V2 5 6 5 2 maart 4 4V2 5V2 4V2 8 sept. 3 3V2 4V2 3V2 De motieven die ten grondslag liggen aan het voeren van een discontopolitiek kunnen in een drietal categorieën gerangschikt worden: 1. Om conjuncturele redenen kan het gewenst zijn, dat de bestedingen toe- c.q. afnemen. De tarieven worden dan verlaagd respectievelijk verhoogd in de verwach ting dat de ondernemers hierop adequaat zullen reageren. 2. Het officiële disconto wordt in het buitenland vaak gezien als een representant van de geldmarkttarieven. Is de discontovoet in vergelijk met het buitenland hoog, dan is een toevloed van buitenlands kapitaal te verwachten, uitgaande van de veronderstelling dat het buitenland vertrouwen heeft in de gulden en dat het allerlei belemmeringen bij het internationale kapitaal verkeer kan overwinnen. 3. Een verandering van de tarieven kan ook een aanpas sing aan de geldende tarieven op de geldmarkt inhou den. De tariefverlagingen in de laatste 2 jaar dienden, aldus De Nederlandsche Bank, uitsluitend gezien te worden tegen de achtergrond van de daling van de rente in het buitenland, De Nederlandsche Bank wilde kennelijk onge wenste kapitaalinvoer voorkomen. De jongste disconto verlaging dient in het licht van de lage tarieven op de geldmarkt te worden bezien: sedert 5 juli bedroeg het officiële daggeldtarief slechts V2terwijl de kasgeldle ningen met een looptijd van zes maanden rond de 2% deden. De discrepantie tussen deze tarieven en de tarieven bij De Nederlandsche Bank werd te groot geacht. Hoewel bij de toelichting op de tariefverlagingen nooit verband gelegd werd met de conjuncturele ontwikkeling, zullen deze verlagingen stellig mede het stimuleren van de economie tot doel gehad hebben. De openmarkt-politiek, waaronder verstaan wordt het aan(ver)kopen door De Nederlandsche Bank van wissels, schatkistpapier en vreemde valuta's met het doel de geldmarkt te verkrappen respectievelijk te verruimen. De aan- en verkoop van vreemde valuta's door de De Neder landsche Bank in het kader van de openmarkt-politiek, dient niet verward te worden met de aan- en verkoop van vreemde valuta's op de Nederlandse valutamarkt door De Nederlandsche Bank met het doel de wisselkoersen bin nen de internationaal overeengekomen marge te houden. Zodoende worden de sterkste fluctuaties in de geldmarkt enigszins genivelleerd. Vanaf september 1963 heeft het kasreservepercentage steeds nihil bedragen. Krachtens de overeenkomst no pens de kasreserve wordt de, kasreserve niet meer gemotiveerd als een middel tot financiering van de deviezenvoorraad van De Nederlandsche Bank, doch de kasreserve wordt gehanteerd als een zuiver geldmarktin strument naast de openmarkt-politiek. Onder de kasre serve verstaat men het renteloze tegoed dat de banken en de Postcheque- en Girodienst bij De Nederlandsche Bank dienen aan te houden. Bij het vaststellen van het bedrag worden de toevertrouwde korte gelden als basis genomen. Op 6 september jl. werd bekendgemaakt, dat De Nederlandsche Bank in verband met de excessieve ruimte op de geldmarkt gebruik wil maken van de kasreserve-regeling, eventueel aangevuld met openmarkt operaties. Via de kasreservepolitiek zal als het ware een bodem in de geldmarkt gelegd worden, terwijl de fluctua ties via de openmarkt-politiek bestreden zullen worden. Een kasreservepercentage van 2% betekent dat circa 650 miljoen afgeroomd wordt. Een deel van de resterende liquiditeiten - begin september bedroeg het totale tegoed, dat vrijwillig door de banken en de giro bij De Nederlandsche Bank aangehouden werd, ongeveer 1,6 miljard - zal met behulp van openmarkt-papier gebon den worden. Enerzijds wordt getracht de feitelijke geld markttarieven meer in overeenstemming te brengen met de officiële tarieven, anderzijds moet vermeden worden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 19