[wat ons bezighoudt] wob 2 de teerling is geworpen... ER KOMT TEKENING IN Op de omslag en het titelblad van dit nummer prijkt thans de nieuwe naam van de gemeenschappelijke nieuwe centrale bank, waartoe de algemene vergaderingen van 9 en 30 mei jl. besloten hebben. Onze Amstelveense samen werkingscoöperatie heeft in juridisch opzicht als het ware een gedaanteverwisseling ondergaan. Niet alleen heeft ze het woord centrale" in haar naam gekregen, maar ook zijn haar statuten geheel opnieuw vastgesteld. Deze laatste luiden thans, zoals men be grijpen zal, geheel in overeenstemming met de in mei aanvaarde ontwerpstatuten. Gedurende de rest van het jaar zullen we drie centrale banken hebben. De twee „oude" en de nieuwe. Dat zal nog wel eens wat spraakverwarring geven, maar die is tijdelijk. In december zullen de oude cen trale banken ontbonden worden en deze zullen dan geheel plaatsmaken voor hun opvolger, de nieuwe Centrale Bank. Elders in dit blad kan men lezen dat in middels de langverwachte keus van de korte naam gemaakt is. Die korte naam zullen we dus wel meer gaan horen, zien en schrijven. Even wennen misschien, maar vast niet lang, want met die twee beginletters van de beide oude namen kan het niet misgaan. Ondertussen is na de statutenwijziging onmiddellijk de toetreding van leden geo pend. De nieuwe Centrale Bank kende tot dan toe slechts twee leden, nl. de beide oude centrale banken en het is natuurlijk de bedoeling, dat alle aangesloten banken zich zo spoedig mogelijk gaan aanmelden. Die aanmeldingen stromen thans binnen; elders in dit blad komt men tegen wie de eerste was. Het lidmaatschap van de ban ken, die zich aanmelden, zal in werking treden op hetzelfde moment als de beide oude centrale banken in liquidatie treden. Dat gebeurt dit jaar, maar de preciese datum zal nog bepaald worden. VESTIGING EN INTERNE STRUCTUUR Het bericht over de meest wenselijke vestigingssituatie voor de nieuwe Centrale Bank, dat in juni de banken bereikte, zal ongetwijfeld de aandacht getrokken heb ben. Het meest opvallende en voor de toekomst meest belangrijke is, dat de centrale leiding van de Centrale Bank niet in Amstelveen, maar in Utrecht zal wor den gevestigd. Daarmede wordt het advies opgevolgd van het Raadgevend Bureau Berenschot, dat de opdracht gekregen heeft deze zaak te onderzoeken. Wij geloven, dat iedereen in de hele organisatie, Utrechtse en Eindhovense te zameri, dit besluit verstandig zal achten. Toen indertijd „Amstelveen" werd betrok ken is daar nogal wat „gepraat" over geweest. We moeten echter goed beden ken, dat in Amstelveen een „samenwer- kings-coöperatie" werd gevestigd, die we liswaar mogelijk tot een nieuwe centrale bank zou kunnen uitgroeien, maar die stond tussen twee organisaties, die elkaar zeer voorzichtig en tastenderwijs over het samengaan gingen benaderen. In die als het ware tere situatie was alleen een „neutrale" vestigingsplaats denkbaar. Daarbij komt, dat toen onmogelijk de gevolgen van de fusie uit een oogpunt van doelmatigheid te overzien waren. Dat thans na rustige overweging het advies van Berenschot gevolgd wordt en Utrecht als plaats voor de centrale leiding is gekozen, toont hoe goed de partners in de fusie elkaar nader gekomen zijn en hoever In een tweetal vorige nummers - in februari en april - hebben we reeds een beschouwing gewijd aan de wense lijkheid van een goede uniforme „roep naam" voor de nieuwe Centrale Bank en de bij haar aangesloten banken. Daarin werd in het eerste geval mel ding gemaakt van een opiniepeiling onder de aangesloten banken teneinde inzicht te verkrijgen in de bij hen levende opvattingen met betrekking tot het voeren van een voor alle ban ken gelijke naam of afkorting. De tweede maal dat we over de nieuwe naam schreven kon vermeld worden, dat het dienstig geacht werd over het onderhavige vraagstuk het oordeel in te winnen van enige prominente publi- citeitsdeskundigen, gezien de belangrij ke publiciteitsaspecten, die aan het introduceren van een nieuwe naam zijn verbonden. Thans is - zoals de aangesloten ban ken inmiddels bekend is - de teerling geworpen! De publiciteitsdeskundigen hebben van advies gediend en hun keuze-advies inzake de meest wenselij ke naam is door de Raad van Beheer en de Hoofddirectie en zeer recent - 8 augustus jl. - ook door de Raad van Toezicht aanvaard. De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. zal in de wandeling Rabobank gaan heten en de aangesloten banken wordt geadviseerd deze naam ook te gaan voeren om gezamenlijk gestalte te geven aan de zo noodzakelijke uni formiteit in het presenteren van onze organisatie naar buiten. Rabobank dus; op grond van verschil lende overwegingen, waaronder publici- teitsoverwegingen, maar in niet minde re mate op grond van overwegingen met betrekking tot de historische ach tergrond en de grote waarde die nog steeds aan de namen Raiffeisenbank en Boerenleenbank moet worden toege kend. What's in a name? schreef onze hoofd redacteur in februari, maar hij eindig de met: nomen est omen, een naam is een teken. Welnu, dat teken is er! Rabobank, waarin de namen Raiffei senbank en Boerenleenbank voortle ven, daarmee tot uitdrukking bren gend, voor nu en voor de toekomst, dat de raiffeisenbanken en boerenleen banken elkaar gevonden hebben en zich gezamenlijk inzetten voor een op timale dienstverlening aan hun uitge breide en gevarieerde cliëntenkring. Rabobank, een goed in het gehoor liggende klank, waarmee aan een breed publiek een handvat wordt gege ven voor een gemakkelijke herkenning van hun bank. We zouden op deze materie graag dieper in gaan, want dat is het waard. Maar bij het ter perse gaan van dit blad kwam ons het nieuws pas ter ore, zodat thans niet meer plaatsruimte beschikbaar is. Volgende maand hopen we erop terug te komen. Dan zal ook meer bekend zijn over de wijze van introductie van de nieuwe naam, om dat dan ook de aangesloten banken te kennen hebben kunnen geven in welk tempo zij de naam Rabobank wil len invoeren. W.L.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 4