in woorden en miljoenen apriltraditie gebroken 46 ontmoeting m. d. computer slagen, alsof er een vuiltje in het appa raat zit. Er is echter niemand in de buurt en ook niemand schijnt er iets van te merken. Ik begin mij af te vragen of het niet wenselijk is, iemand hierop attent te maken, waardoor misschien nog het hele programma van die dag kan worden gered. Gelukkig maakt de machine zelf een einde aan mijn twijfels, want de J spoelen staan plotseling weer stil en vertonen geen neiging meer om te gaan draaien. Ergens rinkelt een telefoon, eindelijk j weer eens een bekend geluid in deze wereld van fluitend en tikkend vernuft. Ineens krijg ik heimwee naar mijn ver trouwde gele grootboekkaarten, waarvan elke kolom en elk cijfer mij jaar in jaar uit alles over mijn spaarbank hebben verteld. Vandaag wordt weer een brok bank-historie geruisloos afgesloten met de bijzetting van mijn spaarbank-kaarten in een hoek van het archief, naast de oude eerbiedwaardige grootboeken, waarin mijn voorgangers met pen en inkt, met dik en dun, met halen en krullen de spaarhistorie schreven. „Ziezo, dat is weer voor elkaar" komt mijn begeleider opgewekt naar mij toe en houdt mij een recapitulatie der totalen voor. „Dit zijn de totalen van uw aantal rekeningen en hieronder staat uw gehele totale saldo. Wilt u even vergelijken?" Vanuit mijn tas graai ik tussen eindeloze repen telstroken, keurig gerangschikt met nietjes en elastiekjes, doch door het nerveuze zoeken al spoedig verward ra kend tot een lange kluwen. Langzamer hand echter voltrekt zich het wonder; het is niet te begrijpen; ik kan het niet geloven; ik weet niet wat er gebeurd is, maar het klopt, het klopt!! „Het klopt," zeg ik achteloos, „maar ik had ook niet anders verwacht!" laat ik er huichelach tig op volgen. Tegenover ons in een andere zaal staan weer andere machines. Kilometers papier worden opgezwolgen, vliegen langs rol len, vliegen langs messen, worden ge scheiden, worden gebundeld en aan de andere zijde als een pak gesorteerde slips afgeleverd. Als broden in een oven worden tabkaar- ten, ponskaarten, NAW-kaarten in dikke pakken in de machine geschoven. In vliegende vaart langs raampjes, langs rollen, langs kleppen, verlaten zij in talrij ke kanalen het apparaat. Geroutineerde handen bundelen kaarten, staten, slips, noteren gegevens, halen handles over en draaien sigaretten. Mijn spaarbank is overgenomen en tevreden doch uitge blust verlaat ik de afdeling. Bij de deur hangt een foto tegen de muur van een uit de Panorama geknipte juffrouw. Vanuit haar blonde pruikje kijkt ze mij uitdagend aan en toont haar fraai gevormde benen. Er werken hier dus toch normale mensen In de afgelopen aprilmaand is de traditie doorbroken dat deze maand de minst goede spaarmaand voor onze organisatie is; het inlegoverschot was nog aanzienlijk hoger dan in enige andere maand tot nu toe en beliep met 130 miljoen zelfs bijna het dubbele van dat van april 1971. Ter vergelijking; in de jaren 1966 t/m 1971 beliep het spaaroverschot bij onze banken in april gemiddeld 34 miljoen. Evenals in de voorgaande maanden was ook in april weer sprake van een duidelijk achterblijven van de ontwikkeling van de debetsaldi in rekening-courant. Als vermoedelijke oorzaken hiervan hebben wij in ons vorige nummer reeds de niet ongunstige prijsontwikkelingen in enkele belangrijke agrarische sectoren en de desondanks geringe investeringsanimo aangestipt. Ook bij de leningen en beleggingen heeft zich in april de tendens van het eerste kwartaal voortgezet: de verstrekkingen liggen duidelijk boven het niveau van 1971. De toeneming heeft vrijwel geheel betrekking op woningbouwleningen. Zoals hierboven is vermeld, was het inlegoverschot op spaarrekeningen in april aanzienlijk hoger dan in het voorgaande jaar. Dit was, zoals blijkt uit de tabel hiernaast, niet alleen het geval bij onze banken, maar bij alle traditionele spaarinstellingen. De eerste gegevens over mei wijzen erop dat ook in die maand het inleg overschot dat van mei 1971 ruimschoots zal overtreffen. De tegoeden op rekeningen-courant namen eveneens sterker toe dan in april 1971. Dit was geheel te danken aan de ontwikkeling van de saldi op privérekeningen. Van een negatieve invloed van de renteverlaging per 1 april was in de cijfers niets te merken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 48