42 resultaten peren op landbouwbedrijven. De laatste vorm van recreatie is de laatste tijd vooral in de belangstelling gekomen. Men kan zich hierbij afvragen of deze toenemende belangstel ling is ontstaan aan de kant van een beperkte groep agra riërs die brood ziet in het geven van gelegenheid tot kam peren en hiervoor propaganda maakt of meer de kant van de kampeerder die niet massaal op een terrein wil kam peren en meer met het agrarisch bedrijf in aanraking wil komen. Is het exploiteren van een kampeerplaats dan zo'n lucratieve zaak? Resultaten van bedrijven staan ons niet ter beschikking maar het E.I.M. is momenteel met een rentabiliteitsonderzoek van enkele verschillende soorten groepen kampeerbedrijven bezig. De resultaten zullen binnen niet al te lange tijd beschikbaar komen. Van officiële zijde werd er echter reeds op gewezen dat er indicaties zijn dat een groot deel van de kampeerbedrij ven zwak of onvoldoende rendabel is. Dit is een vreemd verschijnsel als men bedenkt dat de vraag naar kampeer plaatsen groter is dan het aanbod. Onder deze omstan digheden lijkt de vraag gewettigd of de tarieven welke de kampeerbedrijven berekenen wel hoog genoeg zijn. Uit kostenoogpunt heeft het kampeerbedrijf van nature het nadeel dat er sprake is van leegloop buiten het normale kampeerseizoen. Gezien de huidige ontwikkeling, waarbij meer en meer gebruik wordt gemaakt van sta-caravans en de, zij het erg langzaam, toch iets beter wordende vakantiespreiding, mag toch worden verondersteld dat de bezetting van de kampeerplaatsen steeds gunstiger wordt, wat een gunstig effect heeft op de doorberekening van de vaste kosten in de tarieven. Daar staat tegenover dat de kampeerders steeds meer eisen stellen aan recreatieve voorzieningen en de kampeerbedrijven krijgen te maken met steeds grotere problemen en wettelijke voorschriften op het gebied van de milieuhygiëne. Dit vergt toenemende investeringen, waardoor de vaste kosten stijgen en geeft financieringsproblemen. Wil de exploitant van een kam peerbedrijf zijn bedrijf niet ten onder zien gaan dan zal hij de tarieven moeten stellen op basis van vervangings waarde en niet op die van een historische kostprijs. Wel is het gevaar aanwezig dat de campinghouder vanwege de bezetting de voorkeur geeft aan seizoenkampeerders, zoals de sta-caravanhouders die bereid zijn de staanprijs voor lange duur te betalen, waardoor de kortkampeerders moeilijker een staanplaats kunnen verwerven. Hier ligt waarschijnlijk ook een taak voor toeristische organisaties om in overleg met het bedrijfsleven de belangen van alle groenen te behartigen. Een mogelijkheid die ten dele een oplossing kan bieden zou zijn om het toeristisch kamperen op landbouwbedrij ven toe te staan. De lagere overheden kunnen dit de huidige wetgeving toestaan, bij in een aantal provincies gebeurde dit reeds. Trouwens de gehele kampeerproble- matiek staat momenteel op de helling en de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd een Algemene Kampeer- wet zal komen waarin een en ander zal worden geregeld. De mogelijkheid bestaat dat de landbouwer door het kampeerbedrijf als nevenbedrijf uit te oefenen zijn inko men enigszins kan vergroten. Veel zal hij hiervan niet moeten verwachten. De mogelijkheden op een landbouw bedrijf met de bestaande voorzieningen zijn zeer beperkt. Om de noodzakelijke voorzieningen te treffen zullen in vesteringen niet achterwege kunnen blijven. Het is de vraag of deze investeringen rendabel zullen worden. De ondernemer moet dan namelijk voldoende aantrekkings kracht op de kampeerders kunnen uitoefenen. Hierbij spelen de eventueel in de nabijheid verkerende verede- lingsbedrijven die milieuhinder veroorzaken een rol, even als het feit of de agrariër en zijn vrouw goed met gasten kunnen omgaan. Ook is het maar de vraag of er in de toekomst wel voldoende kampeerders zullen zijn die werkelijk het boerenerf als kampeerplaats verkiezen boven de regulaire kampeerplaats met zijn eigen - of in de nabijheid gelegen - recreatieve voorzieningen. Wil men overgaan tot het stichten van een kampeerbedrijf en dit geldt zowel voor de ondernemers die er geheel hun brood mee moeten verdienen als voor hen die hieruit neveninkomsten willen behalen - dan is het zaak goed te bedenken voor welke problemen men komt te staan. Men zal daarbij naast het eigen belang de belangen van de kampeerder zwaar moeten laten wegen. Voor het algemeen belang is voorna melijk een taak voor de overheid weggelegd. Voor ieder van deze groepen zou het motto moeten gelden: kampe ren, maar niet kreperen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 44