kampeer- bedrijven recreatief en lucratief 40 a. j neuteboom kwalitatieve veranderingen De problematiek van de kampeerbedrijven kan men be naderen zowel vanuit het gezichtspunt van de recreatie- zoekende mens als vanuit het gezichtspunt van de exploi tant van een kampeerplaats die erop uit is het geïnvesteer de vermogen en zijn arbeid rendabel te maken. Bezit men de ontwikkelingen van het kamperen dan blijkt dat er de laatste decennia kwantitatief een enorme toeneming van het aantal kampeerders valt te bespeuren en ook kwalita tief een grote verandering is waar te nemen. Op kampeerbedrijven die hieraan hun medewerking verlenen is het aantal door het C.B.S. geregistreerde overnachtin gen gestegen van 2,4 miljoen in 1954 naar 21 miljoen in 1970. Van deze overnachtingen namen de buitenlanders ongeveer een zevende deel voor hun rekening. In andere onderzoeken van het C.B.S. is vastgesteld dat het werkelijke aantal kampeerovernachtingen belangrijk hoger ligt. Zo zou volgens via steekproeven verkregen gege vens het aantal kampeerovernachtingen van Nederlanders in eigen land in 1971 circa 40 miljoen bedragen. De kwalitatieve ontwikkeling van het kamperen heeft zeer duidelijke wijzigingen ondergaan. Trokken aanvankelijk de kampeerders erop uit met fiets en eenvoudige tent, thans beweegt de overgrote meerderheid zich gemotori seerd voort en zijn er vele vormen van kamperen, waarbij meer en meer het komfort naar voren treedt. Van de huidige kampeerders gebruikt naar schatting 30% een tent, 40% een bungalow en 30% maakt gebruik van caravans. Het caravanpark in Nederland is dan ook toegenomen van 4.000 in 1958 tot 157.000 begin 1972, waarmede ons land gemeten zowel naar aantal inwoners als naar het autopark de grootste caravandichtheid heeft in vergelij king met de ons omringende landen. De verkopen van sta-caravans stijgen momenteel relatief sneller dan die van toercaravans. Dit duidt op een toenemende voorkeur voor het seizoenkamperen, of mis schien beter gezegd als men tevens afgaat op de bouw van dit kampeermiddel, op het hebben van een tweede woning. Beziet men de problemen waarvoor de toeristische kampeerder met zijn caravan komt te staan, zoals verkeers- en parkeermoeilijkheden en het steeds weer

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 42