38 algemene vergadering in eindhoven Centrale Publiciteit verlevendigt algemene vergadering CCB gepaard met een prijsstijging van Th en een loonstijging van 13V2 °/o. De vooruitzichten voor het lopende jaar, met name wat betreft de eigenlijke opga ve, waarvoor onze nationale economie is gesteld, namelijk het terugdringen van de loon- en prijsinflatie, noemde de heer Van Campen weinig bevredigend. Het Cen traal Planbureau schat, dat de loonstij ging ongeveer 12% zal bedragen en de toeneming van de prijzen van de gezins consumptie 6V2 De investeringsge neigdheid, die onder invloed van de sterk gedrukte winsten van het afgelopen jaar aanzienlijk was teruggelopen, zal zich naar verwachting ook in 1972 niet her stellen. Van de consumptieve sfeer uit acht men enige expansie van de beste dingen mogelijk, al zal het stijgingsper centage duidelijk lager liggen dan wij dat de afgelopen jaren, met uitzondering van 1971, gewend zijn. Een verdere opleving in het buitenland zou stimulerend kunnen werken op de export; dit is het enige lichtpunt, dat dezer dagen door het Cen traal Planbureau kon worden ontstoken. De Nederlandsche Bank heeft het afgelo pen jaar ondanks de conjuncturele terug gang toch de beperkende maatregelen voor zowel de korte als de lange krediet verlening door de banken gehandhaafd. Op grond van de nog steeds niet inge damde inflatoire ontwikkeling en de beta lingsbalanstekorten (die achteraf sterk bleken mee te vallen) achtte De Neder landsche Bank het in 1971 nog steeds niet verantwoord tot afschaffing van de monetaire restrictie-maatregelen over te gaan. De bedenkingen, die het bankwe zen tegen de door De Nederlandsche Bank gevoerde monetaire politiek koes terde, werden steeds ernstiger. Aange zien de beperkende maatregelen reeds drie jaar onafgebroken van kracht waren geweest, werkten zij verstarrend op de concurrentieverhoudingen tussen de ban ken onderling. Bovendien betekenden zij een stimulans voor de „near-banking" hetgeen het gevaar inhoudt, dat een steeds intensievere kredietverlening bui ten het bankwezen om ontstaat. Dit leidt niet alleen tot de ondergraving van de positie van het georganiseerde bankwezen, maar verslapt tevens de greep van De Nederlandsche Bank op de monetaire situatie. Wij prijzen ons dan ook gelukkig, aldus de heer Van Campen, dat De Nederlandsche Bank hieruit de conclusie heeft getrokken de toepassing van de kredietrestrictiemaatregelen op te schorten. „Het is duidelijk, dat thans andere dan uitsluitend monetaire maatre gelen nodig zijn om de stagflatie, dat wil zeggen de voortgaande loon- en prijsstij ging bij een dalende investeringsgeneigd heid en derhalve toenemende werkloos heid, te doorbreken. Een gezamenlijke actie van de sociale partners in samen werking met de overheid is daartoe noodzakelijk. Daardoor alleen kan de zozeer gewenste matiging worden bereikt in de ontwikkeling van lonen en prijzen. Daarbij zullen alle betrokkenen zich van hun eigen specifieke verantwoordelijk heid bewust dienen te zijn. Daarvan blijkt echter niet, indien vooraf politieke eisen worden gesteld of sterke suggesties worden gedaan zoals onder meer met betrekking tot een afwijzing van een fiscale oudedagsreserve voor zelfstandi gen, waarvan de gerechtvaardigheid wordt erkend zowel door deskundigen als laatstelijk door de regering blijkens het desbetreffend wetsvoorstel, waarvan de verdere behandeling in onze organisa tie met grote belangstelling wordt ge volgd. Onze organisatie stelt zich ten doel, zo sprak de heer Van Campen, binnen het onzekere economische klimaat een zo goed mogelijke activiteit te ontplooien. Daarbij zijn wij erop bedacht de doelma tige en efficiënte werking van onze bank- organisatie steeds meer te verbreden en te verdiepen ten bate van onze nog steeds toenemende cliëntenkring. Om hierin te slagen zijn wij erop uit om het arbeidsmilieu en de arbeidsprestaties van de personeelsleden bij de gezamenlijke aangesloten banken tot een zo hoog Op de algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, waren traditiegetrouw aan de ingang van de zaal enkele informatiestands te bezichtigen; een leerzaam en kleurrijk schouwspel dat in de lunchpauze de belangstelling van veel afgevaardigden trok. Het geheel stond in het teken van de publiciteit ten behoeve van de plaat selijke banken en de stands waren tot stand gekomen onder supervisie van de afdeling Centrale Publiciteit, met medewerking van Centrale Publiciteit Afdeling Eindhoven en het Centraal Publiciteitsmagazijn te Best. Dit jaar werd er in het bijzonder aandacht be steed aan de etalering, een facet van de boerenleenbankpubliciteit dat - zo mogelijk peil op te voeren. Dit personeelsgetal beloopt thans bij de beide coöperatieve bankorganisaties sa men 17.000. Hij besefte dat een versnel de automatisering met grote moeilijkhe den gepaard zal kunnen gaan. Om die te overwinnen zal een goed samenspel moeten worden opgebouwd enerzijds tussen administratieve organisatie en au tomatisering en anderzijds met de direc ties van de aangesloten banken. Alleen indien wij daarin slagen zal de massifica tie van de cliëntenbediening met name in het betalingsverkeer op efficiënte wijze kunnen worden opgevangen. Ook anderszins achtte de heer Van Cam pen een verdieping van de doelstellingen van de organisatie noodzakelijk. Hij dacht hierbij met name aan de betekenis van de coöperatieve samenwerking bin nen het kader van de aangesloten ban ken. In de gemeenschappen, die de plaatselij ke banken vormen, wordt de onbeperkte aansprakelijkheid nog altijd hetzij in ac tieve of in passieve zin beleefd als een uiting van de solidariteit om in gemeen schap de eigen gemeenschap te dienen. Dat telkenjare in de plaatselijke gemeen schap wederom mensen bereid worden gevonden om als lid van het bestuur of van de raad van toezicht verantwoorde lijkheid te dragen was voorheen daarvan het levend bewijs. Met grote waardering vermeldde hij, hoe zeer de bestuurders van de banken, duizenden in getal, zich dikwijls met grote zelfopoffering bezighouden met de belangen van hun banken en van hun leert de praktijk - voortdurend moet worden „bijgehouden", wanneer men als bankorganisatie ook hierin „up to date" wil blijven. Op de informatieshow - al vanaf 1959 een vertrouwd beeld op de algemene vergadering van de CCB - konden de afgevaardigden onder meer gewaar worden hoe de raiffeisen-boerenleen- bankkalender 1973 er uitziet, welke variëteiten spaarpotten als relatie geschenk kunnen dienen en welke brochures de banken ter beschikking staan bij de opening van een nieuw kantoor of bij het zoveel-jarig jubileum van een bank. Ook de afdeling Reizen gaf acte de présence. Zoals gewoonlijk werden tijdens de expositie talrijke contacten gelegd en verstevigd en was het, onder het genot van een kopje koffie en een smeuiig lunchpakket, goed toeven, daar voor aan bij de ingang. cliënten. De Nederlandsche Bank beschouwt de centrale bank en de bij haar aangesloten banken uit het oogpunt van liquiditeit en solvabiliteit als één geheel. Het is juist door deze eenheid, dat wij op zo bijzon dere snelle wijze hebben kunnen expan deren, zoals in de afgelopen decennia

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 40