De beslissing is gevallen de Algemene Vergaderingen van onze beide organisaties hebben de fusievoorstellen aanvaard en dat hebben ze gedaan op overtuigende wijze! In Utrecht gebeurde dat met ruim 90% van het aantal uitgebrachte stemmen, in Eindhoven zelfs met algemene stemmen. De vergissing, welke in 1898 werd begaan door twee centrale banken op te richten, is nu na 74 jaar weer goed gemaakt. 2 Nog in de loop van dit jaar zal de nieuwe bank gaan funktioneren als de éne Centrale Bank, waarbij zich alle Raiffeisen- en Boerenleenbanken kunnen en ongetwijfeld ook zullen aansluiten. Aan deze beslissingen is veel studie, overleg en inspanning van velen voorafgegaan. Ik behoef maarte herinneren aan het werk van de Commissie van 18, aan de (k)ring- en centrale (k)ringvergaderingen, aan de inzet van leden van Bestuur, Raad van Beheer, Raden van Toezicht, Direkties en van staffunktionarissen van de Centrale Banken. Bij de vele besprekingen, die ik persoonlijk in dit verband heb meegemaakt, is mij steeds opgevallen, dat in beide organisaties geen twijfel meer bestond over de vraag of de fusie gewenst of ncdig was. Vanuit de overtuiging dat deze er moest komen, werd gestreefd naar de meest gewenste struktuur, taak en werkwijze van de nieuw te vormen éne kredietorganisatie. Ik heb er behoefte aan uitdrukking te geven aan mijn grote erkentelijkheid jegens de velen, die met grote toewijding, kennis en ervaring hebben medegewerkt aan het prachtige resultaat dat is bereikt. De wijze waarop deze fusie van twee grote bankorganisaties is tot stand gekomen mag zeker uniek worden genoemd. Het is geen fusie, die alleen of in hoofdzaak door een kleine „top" werd bedisseld, integendeel: zij kwam tot stand door een uitvoerige, gedegen voorbereiding, waarbij alle verantwoordelijke bestuurderen en direkteuren van lokale banken werden betrokken. Een beter staaltje van demokratie en reële inspraak is naar mijn mening niet aan te wijzen. Het resultaat is ook niet bereikt door het sluiten van allerlei compromissen, die werden gevonden om „eruit" te komen. Er is niet alleen gestreefd naar een voor betrokken partijen aanvaardbare oplossing, maar ook naar een struktuur, die zelfs beter was dan de bestaande. Bovendien is nu reeds beslist, dat spoedig een struktuurkommissie zal worden ingesteld, die onderzoekt op welke punten de nieuwe organisatievorm wijzigingen vereist, die los staan van de eigenlijke fusiebesluiten. De feitelijke fusie van de Centrale Banken, waarmee reeds een aanvang is gemaakt, zal weloverwogen, maar ook met voortvarendheid moeten werden voortgezet. Voor vele lokale banken zal de fusie niet alleen gevolgen hebben voor wat betreft hun verhouding tot de Centrale Banken; ook de verhouding Raiffeisenbank-Boerenleen- bank is of komt in vele plaatsen aan de orde. Vele banken zijn reeds met elkaar in overleg om te trachten ook op plaatselijk niveau tot fusie te komen. In een aantal gevallen met positief resultaat en men staat a.h.w. in de startblokken; in andere plaatsen is het nog niet zo ver. Hoezeer het ook moet worden toegejuicht, dat in de „gemengde" gebieden Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken gaan fusioneren, het initiatief zal van de plaatselijke besturen moeten uitgaan en op dit punt zal niets geforceerd mogen worden, zeker niet door of vanwege de Centrale Bank. Het passende raamwerk in de vorm van statuten en reglementen is klaar, maar het eigenlijke werk gaat nu pas beginnen. Onze grote coöperatieve bankorganisatie zal een grote mate van kreativiteit en slagvaardigheid moeten opbrengen, maar zij zal vooral bezield moeten zijn met een geest van saamhorigheid en van vertrouwen. Nodig is ook dat we kunnen blijven rekenen op de medewerking van bestuurders en funktionarissen van Centrale Bank en lokale banken. Kommunikatie en verhoudingen tussen Centrale Bank en plaatselijke banken zullen intensief en open moeten zijn en op een grondslag van vertrouwen over en weer moeten zijn gebaseerd. Onze hoogste organen, de algemene vergaderingen, hebben duidelijk de koers aangegeven, die wij zullen volgen. Gedragen door de zekerheid, dat deze koers gericht is op de welvaart, maar ook op het welzijn van alle betrokkenen bij onze kredietorganisaties, gaan wij met groot vertrouwen de toekomst tegemoet. C. G. A. Mertens

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 4