35 fusie met zich meebrengt en alle regle mentaire bepalingen loyaal zullen worden uitgevoerd. Hij vroeg de aandacht voor twee aspec ten van de fusie, een organisatorisch en een sociaal aspect. Wat het organisatori sche aspect betreft achtte hij het nood zakelijk, dat beide organisaties in alle zaken evenveel stem hebben. Sommige banken mogen zeker niet het gevoel krijgen als groep weggedrukt te worden. Het is nodig, dat er een evenwichtige ontwikkeling komt. Van de heer Mertens, die straks zal optreden als voorzitter van de Raad van Beheer van de nieuwe bank, wilde hij nu al graag horen, hoe hij over deze dingen denkt. Wat het sociale aspect betreft, waar schuwde de heer Fleuren, dat in de toekomst geen directeuren en ander per soneel op de tocht gezet mogen worden. Te dien aanzien behoren er bij fusies van plaatselijke banken voldoende waarbor gen te bestaan. Kan zo'n fusie niet worden tegengehouden, informeerde hij, als niet eerst de personele problemen zijn opgelost? De heer Ligthart van de Boerenleenbank Huissen was blij, dat de heer Fleuren over dit onderwerp begonnen was. Ei genlijk had hij meer applaus voor hem verwacht dan hij gekregen had. Hij ge bruikte de term probleemgebieden voor de streken, waar organisatorische moei lijkheden zouden kunnen rijpen en achtte het van ontzettend groot belang hoe de Kringen zullen worden ingedeeld. Hij hoopte, dat erop zal worden toegezien, dat dit op de juiste wijze geschiedt. De heer Van Dijk van de Boerenleenbank Nootdorp betoogde, dat er ongeveer twee jaren zijn verlopen sinds het groene boekje uitkwam. Er zijn veel fusiebespre kingen gevoerd. Van de heer Mertens had hij onthouden, dat deze indertijd gezegd heeft, dat ze op gelijk niveau gehouden zouden worden. De heer Van Dijk ging ervan uit, dat dit inderdaad gebeurd is. Het speet hem, dat de beslissingen wel eens anders uitgevallen zijn. Hij zag het gevaar dreigen, dat de ban ken steeds groter worden, al moest hij erkennen, dat de groei nodig is, willen zij hun plaats kunnen behouden. Vooral in de Randstad zullen zij in omvang toenemen. Als kleinere banken in stadsbanken wor den opgenomen, zal daarvan het gevolg zijn, dat hun oorspronkelijke taken sterk verwateren. Men gaat dan namelfjk een andere groep mensen aantrekken. Deze mensen hebben er ook recht op be stuursfuncties te bekleden, waarmee de deur voor een gewijzigd beleid is open gezet. We hebben hier te maken met hetzelfde gevaar, waaraan agrarische ge meenten bloot staan, die sterk uitbreiden met wat men in feite een stedelijke bevolking kan noemen. In de gemeente raad blijven dan nog slechts enkele men sen over om de specifiek agrarische belangen te verdedigen. Zo iets kan bij de land- en tuinbouwkanken ook gebeu ren. De heer Van Dijk, die pleitte voor bestuursleden, die moeten verdwijnen, zou dit jammer vinden. De heer Van Holstein van de Boerenleen bank Hengelo (Ov.) verheugde het, dat over sociale problemen, die in de toe komst wel aan de orde zullen komen, gesproken is. Hij achtte het goed, dat er extra de aandacht op gevestigd is en hij verwachtte, dat het bestuur bijzondere aandacht aan deze zaak zal schenken. Daarbij hoopte hij op bevredigende op lossingen. De heer Zuidgeest van de Boerenleen bank Poeldijk sloot zich aan bij de opmerkingen van de heer Van Dijk, die zich ongerust getoond had over de ver watering van de taken van bestaande boerenleenbanken. De boerenleenbanken zijn groot geworden door het kleinbedrijf. We moeten er derhalve voor waken, dat deze sector de voorkeur houdt boven het grootbedrijf, vond hij. We moeten geen grote handelsbanken worden. Bewonde ring zei deze afgevaardigde te koesteren voor alle stukken, die over de fusie verschenen zijn. Er is een enorm werk verzet. Hij voelde zich echter min of meer als een kleine jongen, omdat het moeilijk is de draagwijdte van alle statu taire bepalingen te begrijpen. Naar zijn gevoelen komt in die bepalingen te vaak voor, dat beslissingen door een hogere instantie moeten worden goedgekeurd. In de toelichting wordt de zaak wel wat afgezwakt, maar dat nam niet weg, dat hij toch niet helemaal gerust was. De heer Borst van de Boerenleenbank Zwolle oordeelde het noodzakelijk, dat om de mogelijkheid reëel te maken, dat de bundeling van nieuwe krachten en de nieuwe voortstuwing tot een goed einde wordt gebracht, óók op plaatselijk niveau met de vertegenwoordigers van de zus terorganisatie bevredigende resultaten worden bereikt. Ook daar moet op een harmonische manier gewerkt worden. Bij de mensen van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank is de wil daartoe zeer beslist aanwezig. Hij zou dit ook willen vragen aan de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank. Er zal iets gegeven moe ten worden om ook iets te kunnen ne men. Het mag niet alleen nemen zijn. De voorzitter, de heer Mertens, ant woordde de heer Fleuren, dat het door hem gestelde de volle aandacht zal hebben. Er zal rekening worden gehou den met alle aspecten die een rol spelen. Uiteraard moeten de belangen van min derheden worden erkend. Zij moeten worden beschermd en bij de zaken be trokken worden. Dat geldt voor beide organisaties. Er kan verschil van opvat ting over bestaan, maar de heer Mertens zegde toe, dat het bestuur zal proberen om door overleg met de mensen die van goede wil zijn, tot de juiste oplossingen te komen. Er zal met beleid en met veel tact worden opgetreden. Er zal opgelet worden, dat geen minderheid in de ver drukking raakt. Hierover bestaat géén verschil van mening. Wat de bezorgheid betreft over de posi tie van de directeuren en het personeel van de plaatselijke banken zei de heer Mertens, dat het treffen van juiste en bevredigende regelingen in de eerste plaats een kwestie is van de plaatselijke banken zelf. Deze zullen daarbij een zorgvuldig beleid moeten voeren. Van de Centrale Bank uit zal de ontwikkeling bij fusies tussen plaatselijke banken van zelfsprekend nauwlettend worden ge volgd. De heer Mertens begreep de bezorgdheid, maar hij gaf de verzekering, dat gestreefd zal worden naar redelijke oplossingen in het menselijke vlak. Zowel het organisatorische als het sociale as pect van de fusie heeft de grootste aandacht. Het bezwaar van de heer Van Dijk, dat beslissingen over fusiemaatregelen wel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 37