hetfusiebesluit 34 algemene vergadering in eindhoven verkiezingen toelichting de discussies herinnerde eraan, dat velen werden be last met een extra taak in het kader van de omvangrijke en veelal ingewikkelde voorbereiding van de fusie tussen de beide centrale banken. Er werd veel, soms heel veel, van hen gevraagd. De inzet van ieder op zijn eigen plaats en in zijn eigen functie had in hoge mate zijn waardering. Gaarne betuigde hij dan ook de personeelsleden, die werkzaam zijn bij de beide centrale banken, zowel bij de hoofdkantoren als bij de districten, even als de medewerkers van de Coöperatie ve Raiffeisen-Boerenleenbank zijn dank voor hun taakvervulling, waarbij dikwijls nieuwe wegen moesten worden bewan deld en nieuwe en dikwijls grotere ver antwoordelijkheden moesten worden aanvaard. „Het was dikwijls niet zo gemakkelijk - zo besloot hij - om oude funkties te blijven vervullen en tegelijkertijd een nieuwe taak te aanvaarden binnen het kader van zich telkens wijzigende om standigheden en verhoudingen. Wanneer niet alles onmiddellijk binnen het kader daarvan feilloos verliep, mag hiervan stellig aan de individuele medewerkers geen verwijt worden gemaakt. De nieuwe nog groeiende organisatie schoot wel eens tekort, ondanks de enorme inzet van de verschillende medewerkers. Ook met het oog daarop zal het nuttig zijn, dat thans in het fusieproces, althans wat de beide centrale banken betreft, een vast uitgangspunt kan worden bereikt met het aanvaarden van de voorstellen, die op de fusie betrekking hebben. Moge dit het resultaat zijn van deze algemene vergadering". De talrijke aanwezigen gaven door luid applaus hun instemming te kennen met de woorden van de heer Mertens. De huishoudelijke zaken, die de Algeme ne Vergadering van de Coöperatieve Cen trale Boerenleenbank had af te doen, hebben weinig aandacht van de aanwezi gen gevergd. Aangezien er niet bij gedis- cussiëerd werd, was men er snel mee gereed. De notulen van de algemene vergadering van 27 mei 1971 verwierven zonder hoofdelijke stemming goedkeuring. Tot secretarissen wees de vergadering aan de heren Van der Linden en Dorresteijn. De verkiezing van twee leden van de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, van de Raad van Commissarissen van het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken U.A., van de Raad van Commissarissen van de N.V. Boeren-Hypotheekbank en van de Raad van Commissarissen van de N.V. Landbouwkredietverzekering „Eindho ven" had tot resultaat, dat de aan de beurt van aftreden zijnde heren H. Bie- mans en mr. T. Brouwer - laatstgenoem de was wegens drukke werkzaamheden elders verhinderd de vergadering bij te wonen - herkozen werden. De heer Biemans verenigde voor de genoemde funkties respectievelijk 492, 491, 492 en 491 stemmen op zich en de heer Brou wer respectievelijk 487, 485, 487 en 487. De presentielijst was getekend door 524 aangesloten banken. De voorzitter, de heer Mertens, wenste beide heren van harte geluk met hun herbenoeming en sprak de hoop uit, dat in de onderschei den colleges weer goed en prettig met hen samengewerkt zal kunnen worden. Op de in Eindhoven gehouden algemene vergadering van de Coöperatieve Cen trale Boerenleenbank hebben de langdu rig en grondig voorbereide fusiebespre kingen een bijzonder, rustig, zakelijk en waardig verloop gehad. De agenda ver meldde de behandeling van de voorstel len tot het nemen van besluiten in ver band met de voorgenomen fusie tussen de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank en de Coöperatieve Centrale Raif- feisen-Bank, medebrengende de over dracht van alle activa en passiva van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank aan de Coöperatieve Raiffeisen-Boeren leenbank W.A. te Amsterdam en de ont binding van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, alsmede wijziging van de statuten van de N.V. Boeren-Hypo theekbank, de N.V. Landbouwkredietverze kering „Eindhoven", het Onderling Waar borgfonds der Boerenleenbanken U.A. en de Stichting Garantiefonds voor Land- en Tuinbouw. De heer C. G. A. Mertens bepaalde zich ertoe bij het aan de orde stellen van dit belangrijkste punt van de agenda nog een kort woord te spreken. Het hoefde inderdaad niet lang te zijn, vond hij, omdat de aangesloten banken door mid del van talrijke schriftelijke stukken al uitvoerig over dit onderwerp waren in gelicht. Over de gewenstheid van de fusie zijn allen het eens, zei hij. Dat is namelijk al gebleken op de vergadering van vorig jaar, 27 mei. Sinds die datum - en eigenlijk al daarvóór - is hard en inten sief gewerkt. Daarbij heeft de nieuwe organisatievorm allen sterk beziggehou den. Er zijn concepten van reglementen en statuten opgesteld, die verschillende instanties zijn gepasseerd. In de Commissie van 18 zijn de stand punten van beide organisaties - van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en van de Coöperatieve Centrale Raiffei- sen-Bank - openhartig besproken. Zij zijn gewikt en gewogen, waarna ze zijn uitgewerkt en in schriftelijke stukken zijn vastgelegd. Nadrukkelijk constateerde de heer Mertens, dat de vergadering dus niet te maken heeft met fusiedocumenten, die uitsluitend van de top afkomstig zijn. Allen in beide organisaties zijn er nauw bij betrokken geweest. Er is moeilijk een beter staaltje van overleg, als tussen de twee organisaties en in de organisaties afzonderlijk gevoerd is, te noemen. Duidelijk zijn in de fusievoorbereiding twee elementen te herkennen geweest, die samen in een harmonisch geheel passen, vond hij. In de eerste plaats diende, zoals in de Utrechtse motie is uitgesproken, zoveel mogelijk de autono mie te worden gehandhaafd en in de tweede plaats moest voldoende begelei ding en inspraak zijng ewaarborgd, zoals de Eindhovense motie verlangde. De voorstellen bevatten geen enkel element, aldus constateerde de heer Mertens met voldoening, dat wezensvreemd is aan onze organisatie. We kunnen ons blijven ontwikkelen en de weg tot samengaan staat open. Formeel stelde de voorzitter vervolgens alle stukken, betrekking hebbende op de fusie, ter discussie. De zaak is grondig voorbereid, herhaalde hij; daarom achtte hij het niet nodig alle afzonderlijke voor stellen nog eens op te sommen. Hij bracht ze als één geheel in bespreking. Hij herinnerde eraan, dat zij ook in de Centrale Kringvergadering aan de orde geweest zijn en dat deze unaniem heeft aanbevolen ze ongewijzigd te aanvaar den. Uit de vergadering wenste de heer Fleu ren van de Boerenleenbank Wijchen en kele kanttekeningen te maken en vragen te stellen. Hij memoreerde, dat in sep tember 1970 het zogenaamde groene boekje „als een donderslag" over de aangesloten banken is gekomen. Er is daarna hard gewerkt. De arbeid van de Commissie van 18 heeft geleid tot con cept-statuten van de nieuwe organisatie. Hij stemde ermee in, evenals met de voorgestelde reglementen, maar hij dacht wel, dat er door de te vormen structuur commissie nog het een en ander aan te verbeteren zou zijn. De heer Fleuren ging ervan uit, dat alle maatregelen, die de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 36