opening 32 algemene vergadering in eindhoven jaarverslag raiffeisen-boerenleenbank De algemene vergadering van 30 mei ont leende haar bijzondere betekenis aan de bespreking van de degelijk voorbereide fusievoorstellen. De afgevaardigden van de aangesloten banken behoefden geen twijfel te koesteren over het besluit, dat zij te dien aanzien zouden nemen, maar toch heerste er spanning, omdat van hen gevraagd werd zich definitief uit te spre ken. Toen bleek, dat de voorstellen met algemene stemmen waren aanvaard, klonk er een luid applaus op. <2> De Philips' Jubileumhal toonde het ver trouwde beeld van vorige jaren. In de zaal was tegen het podium een smaak volle bloemversiering aangebracht, be staande uit veel groen en bloeiende rhododendrons, azalea's, begonia's, bou gainvilles, chrysanthen en kaapse viool tjes in prachtige kleuren. Tegen de achterwand van het podium hingen fraai opgemaakte bloemstukken. Omstreeks kwart voor elf opende de heer C. G. A. Mertens, voorzitter van de Raad van Beheer van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, de bijeenkomst met een hartelijk welkom tot alle aanwe zigen. Hij zei zich bewust te zijn van de historische betekenis van deze algeme ne vergadering, omdat zij tot taak had de fusievoorstellen te behandelen en daar over te beslissen. Hij begroette op de eerste plaats allen, die de aangesloten banken vertegen woordigden, zowel de beheerders als de directeuren/kassiers. Gaarne heette hij ook welkom de heer Van Lijnden van Sandenburg, voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank en de heren Manschot en Jansen Schoonhoven, directeuren van de Coöpe ratieve Centrale Raiffeisen-Bank. Hun aanwezigheid stelde hij op hoge prijs en wel omdat nu ook de Algemene Vergade ring van de Coöperatieve Centrale Boe renleenbank zich over de fusievoorstellen zou gaan uitspreken. Voorts verwelkomde hij dr. Verhage, voor zitter van de hoofddirectie van de Coöpe ratieve Raiffeisen-Boerenleenbank In nauwelijks twee jaar tijd liggen voor ons de uitgewerkte fusievoorstellen, waaraan hij en zijn medewerkers intensief gewerkt hebben, zo merkte hij op. Heel hartelijk welkom heette de heer Mertens de leden van de Commissie van 18 en vooral hen, die aangewezen zijn door de Utrechtse organisatie. Hij greep deze gelegenheid aan om hen te danken voor de inzet en medewerking, die zij het afgelopen jaar hebben gegeven om de voorstellen tot fusie pasklaar aan de algemene vergadering te kunnen voorleg gen. In zijn welkom betrok hij verder de heren Vercruysse en Baert, vertegenwoordigers van de Centrale Raiffeisenkas van de Belgische Boerenbond te Leuven; de vertegenwoordigers van de standsorgani saties, de K.N.B.T.B., de N.C.B., de L.L.T.B., de A.B.T.B. en de L.T.B.; de geestelijk adviseur van de N.C.B., Rector Merkx, die 's morgens in de Eucharistie viering was voorgegaan; de vertegen woordigers van de Nationale Coöperatie ve Raad voor Land- en Tuinbouw, van het Landbouwschap en de heren Zegers en Van Leeuwe, directeuren van N.V. Inter polis, welke laatsten niet alleen als gas ten maar ook als vertegenwoordigers van de aandeelhouders van de L.K.E. aanwezig waren; de heren Milthers, Willi ams en Völkl, vertegenwoordigers van de ambassades van respectievelijk Dene marken, de Verenigde Staten en Duitsland en ten slotte de oud-leden van de colle ges van de Raad van Toezicht, bestuur en directie en oud-leden van het perso neel en de vertegenwoordigers van de Vereniging van Directeuren van Boeren leenbanken. Vervolgens memoreerde hij de benoeming van zijn mede-lid van de Raad van Beheer, mr. J. Niers, tot commissaris van de Koningin in de Provincie Overijssel, waarvan in de organisatie met grote voldoening is kennis genomen. Hij felici teerde de heer Niers, die tot zijn bijzon der grote spijt niet op de algemene vergadering aanwezig kon zijn en sprak de wens uit, dat hij veel voldoening mag ondervinden in de vervulling van dit hoge ambt. ,,Wij staan thans aan het begin van wat een gedenkwaardige vergadering kan worden genoemd," aldus de heer Mer tens. „De geschiedenis van onze Land bouwkredietorganisatie bestrijkt een peri ode van vierenzeventig jaar. Het is een geschiedenis waarvoor wij dankbaar mo gen zijn. Dankbaar voor het vele, dat door velen werd gegeven; dankbaar voor hetgeen werd bereikt. Deze woorden van dank wil ik reeds nu uitspreken, omdat wij vandaag, naar wij mogen verwachten, de laatste algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank houden. Het verloop van de op 9 mei jl. gehouden algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht is u bekend. Met zeer. grote meerderheid hebben de afgevaardigden van de raiffeisenbanken hun „ja" gege ven op de voorgestelde fusie. Ik twijfel er niet aan of u zult straks op even duidelijke wijze uw mening over de fusie geven. Daarmede zal dan een nieuw tijdperk voor het coöperatieve bankwe zen in ons land worden ingeluid. De samenvoeging van de beide bestaande coöperatieve bankorganisaties zal nieuwe kracht toevoegen aan de voortstuwings mogelijkheden van de beide organisaties afzonderlijk. Een beloftenvolle toekomst ligt voor ons open. Een onzekere toe komst ongetwijfeld, maar die gaan wij bij aanvaarding van de fusievoorstellen met meer kracht en zekerheid tegemoet". Ingaande op de voorbereiding van de fusie vestigde de heer Mertens de aan dacht op het voor de eerste keer uitge brachte jaarverslag van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank. In dit jaarver slag vindt men niet alleen de balans en resultatenrekening, maar ook een uitge breide beschouwing over het verloop van de werkzaamheden, die ten doel hadden de fusie tussen de beide landbouwkre dietinstellingen voor te bereiden. De Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank werd in 1970 in de vorm van een samenwerkingscoöperatie opgericht om de voorstellen te ontwerpen voor een zo volledig mogelijk samengaan van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank. Langs de weg van de bestaande communicatiekanalen is na intensief overleg een juridisch kader samengesteld voor de nieuwe gemeenschappelijke cen trale bank. Tevens werd de verhouding tussen deze centrale bank en de banken, die zich als lid zullen aansluiten, opnieuw geregeld, nadat daarover in de ring- en kringver gaderingen en in de Centrale Ring- en Kringvergaderingen grondig en vrucht baar werd gediscussieerd. Dat overleg heeft geleid tot een harmonisatie van de voordien bestaande verschillen, die er tot nu toe in de statutaire en reglementaire regelingen van de beide organisaties be staan. De vruchten van deze werkzaam heden zijn vervat in de verschillende fusievoorstellen. We zijn nu in het stadi um gekomen - aldus de heer Mertens - waarin wij de discussie over detail punten zijn gepasseerd. Er wordt nu gevraagd ja of nee te zeggen op de voorgelegde fusievoorstellen van beide centrale banken. Hij merkte op, dat ook na het totstandko men van de fusie nog vele en moeilijke vraagstukken nadere bestudering behoe ven. Het ligt daarom in de bedoeling zo spoedig mogelijk over te gaan tot instel ling van een structuurcommissie, die tot taak krijgt: aanpassing van de organisa-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 34