de algemene vergadering in eindhoven &4B A IP Met algemene stemmen keurde de algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank op 30 mei j.l. in de Philips' jubileumhal in Eindhoven de fusievoorstellen goed. Voordat dit eensgezinde besluit was genomen had de heer C. G. A. Mertens in zijn openingsrede al met enige weemoed hierop gezinspeeld. Hij legde er de nadruk op, dat de Eindhovense organisatie in de vierenzeventig jaar van haar bestaan veel heeft bereikt, waarvoor men dankbaar mag zijn. WuM MHl 31 eerste plaats vari haar doen eerste plaats van haar doen Ook in de toelichting, die mr. Ph. C. M. van Campen gaf op de jaarstukken lag weemoed verscholen. Evenals de heer Mertens memoreerde hij, dat het de laatste algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank was; hij voegde eraan toe, dat het ook de laatste maal was, dat verslag werd gedaan over de eigen balans en verlies- en winstrekening van de Centrale Bank in Eindhoven en over die van de daarmee gelieerde centrale instellingen. En hij dankte namens de directie van de Centrale Boerenleenbank hartelijk voor het,vertrouwen, dat de leiding van de organisatie steeds in ruime mate van de beheerders en van de directies van de aangesloten banken heeft mogen ontvangen. Enige begrijpelijke weemoed dus. Maar geen spijt van de beslissing om met de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank samen te gaan. Integendeel, vol vertrouwen gaan de Centrale Bank en de aangesloten banken de toekomst tegemoet, een toekomst, waarin de nieuwe Bank een krachtige positie zapnnèmen ten bate in de de zeer velen in Nederland, die Zfikén met IS;§&tm

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 33