30 een historisch besluit nog grotere welvaart demokratische en moderne struktuur draagvlak groter een gelukkig verschijnsel en straks verder komt dienstverlening ten goede commentaren op de fusiebesluiten Een historisch besluit, dat de instemming van de gehele organisatie verdient. De moeilijkste taken staan ons echter nog te wachten: bundeling van de krachten, ook op lokaal niveau, en de zorg, dat in de nieuwe, grote opzet van de Centrale Bank het persoonlijk karakter niet verloren gaat. prof. mr. P. A. Stein voormalig wetenschappelijk medewerker van de C.C.R.B. Indien men vele jaren het voorrecht had opkomst en bloei van de Centrale Bank van nabij mede te maken, kan niet zonder weemoed worden teruggezien op hetgeen door het besluit tot haar ontbinding voorgoed geschiedenis is geworden. Wij zijn ons echter ervan bewust, dat de alom aan de dag tredende noodzaak tot concentratie ook de beide Centrale Landbouwkredietorganisaties niet ongemoeid kon laten. Aldus door eendracht sterk, zal de nieuwe instelling zeker nog grotere welvaart brengen, op de eerste plaats voor de land- en tuinbouw en daarnaast ook voor haar verdere cliëntele. Dit succes wensen wij haar van harte toe. mr. J. L. A. M. Switzar voormalig onderdirecteur C.C.B. De aktualiteit van een uitlating van Raiffeisen, „die veranderten Zeitverhaltnisse und Umstande erfordern eine andere Betriebsart und eine andere Stellung der Wirtschaftsgenossen zu einander" blijkt ook uit de fusie tussen de twee Centrale Banken. Dit samen één kant uitgaan getuigt van visie en wijsheid en toont aan, dat barrières geslecht kunnen worden door mensen van goede wil in open en vertrouwvol beraad. De wijze waarop deze fusie is gerealiseerd is tevens een voorbeeld van de demokratische en moderne struktuur, die de koöperatie heeft: er was veel informatie en kommunikatie, de leden hebben meegedacht, meegepraat en ten slotte zelf beslist. Ik ben ervan overtuigd, dat de zeer velen waaraan door de landbouwkredietorganisatie diensten worden verleend van deze fusie zullen profiteren. C. R. Tybout directeur van Nationale Coöperatieve Raad Ik kan mij geheel verenigen met het samengaan der beide centrale banken. Het draagvlak wordt door deze fusie zeer veel groter, wat van het grootste belang zal zijn voor alle aangesloten plaatselijke banken, ook al zal samensmelting wel eens gevoelige snaren treffen. A. Vellekoop lid van de Raiffeisenbank „Maasdijk" Bij de steeds toenemende concentratie in het Nederlandse Bankwezen is het besluit, genomen door de leden der Centrale Banken te Utrecht en Eindhoven, om tot algehele fusie over te gaan, niet alleen zeer toe te juichen, doch ook dringend noodzakelijk. Het is een gelukkig verschijnsel, dat de bezwaren die bij de oprichting van de Centrales, over de doelstelling der organisaties, een samengaan onmogelijk maakten, nu volledig zijn opgeheven. Uiteraard brengt een fusie vele problemen mede, o.m. organisatorische, efficiency problemen en in het bijzonder problemen op het gebied der rentabiliteit. Het zou evenwel te ver voeren, hierop nader in te gaan, hoe belangrijk en interessant deze vraagstukken ook zijn. P. A. Weber voormalig accountant van de C.C.R.B. Een wijs besluit, genomen onder leiding van wijze mannen, die ook verder bij de uitbouw en toepassing van de fusie ons vertrouwen verdienen. En straks verder zien over de grenzen in E.E.G.-verband. De samenwerkingsverbanden zijn gauw te klein. H. Wind voormalig bestuurslid van de C.C.R.B. Fusies in het bankwezen behoren bijna tot de orde van de dag. De oorzaken zijn bekend en zullen ook de discussies hieromtrent tussen de beide boerenleenbanken sterk gestimuleerd hebben. Dat het overleg over vaak zeer complexe zaken tot een positief resultaat heeft geleid, acht ik verheugend en pleitend voor de daadkracht van besturen en direkties. Doelstelling en functionering van de beide banken op dit specifieke zakelijke gebied maken een traditioneel verklaarbare scheiding overbodig, kunnen overinvesteringen en doublures voorkomen en naar mijn vaste overtuiging de dienstverlening aan onze boeren- en tuindersstand ten goede komen. drs. R. Zijlstra voorzitter van de C.B.T.B.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 32